ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 42 รายการ จากคำว่า Knowledge

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Knowledge management model for University business incubation in Thailand = แบบจำลองการจัดการความรู้สำหรับการบ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Acraopl Nimmolrat / Acrapol Nimmolrat / The 2011 /Full Text
Subject
Knowledge management
Business administration
2 Adding value to teak furniture industry in Thailand under the concept of creative economy in colonial architecture = การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในประเทศไทยภายใต้แนวคิดของเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ในสถาปัตยกรรมโคโลเนียล / Sakda Phuatngam / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Value added
Teak
Architecture, Colonial
Creative ability in business
3 Additional ontologies in appropriate technology for basic education of working class people to enhance their vocational Life-Long Learning = การเพิ่มออนโทโลยีในเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับคนทำงานที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / Jirawit Yanchinda / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
Ontology (Theory of knowledge)
Continuing education
4 Alternative elicitation framework to improve Requirement quality for very small enterprise using knowledge management approach = กรอบความคิดการสกัดข้อมูลทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพความต้องการสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กมากโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ / Pornpen Lertthasanawong / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Businesspeople
5 Alternative information technology asset management framework using knowledge engineering methodology = กรอบทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพย์สินไอทีด้วยวิธีการวิศวกรรมความรู้ / Annop Thananchana / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Information technology -- Management
6 Asset management and intangible asset monitor of obsolescent machineries relocation of multinational enterprises = การบริหารจัดการสินทรัพย์และเฝ้าระวังสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ล้าสมัยของวิสาหกิจข้ามชาติ / Piang-or Loahavilai / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
International business enterprises
7 Common information model for energy management system = การสร้างแบบจำลองข้อมูลกลางสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน / Rattapol Rodprasert / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management -- Simulation methods
Power resources
8 Dynamic knowledge management system for industrial cluster: a case study of Lampang Ceramic Cluster = ระบบการจัดการความรู้เชิงพลวัตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษากลุ่มเซรามิกลำปาง / Atichart Harncharnchai / 2010 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management ibformation systems
Database management
Ceramic industries -- Lampang
9 Dynamic knowledge model for cluster development of industrial sectors = แบบจำลองความรู้เชิงพลวัตสำหรับการพัฒนาการรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรม / Anukul Tamprasirt / 2008 /Full Text
Subject
Knowledge Management
10 Elderly falling risk screening system using multidisciplinary case based reasoning = ระบบคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุโดยการให้เหตุผลฐานกรณีแบบพหุวิทยาการ / Worasak Rueangsirarak / 2013 /Full Text
Subject
Knowledge management
Older people -- Care
Older people -- Health and hygiene
11 Grower maturity model for perishable supply chain improvement under competitive environment = แบบจำลองระดับการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานภายใต้การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ / Chatchawal Telavanich / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Farmers
12 Information Extraction Using Machine Learning Techniques for Establishing Specific Functional Genomics Knowledge Base = การสกัดสารสนเทศด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับยีนที่มีหน้าที่จำเพาะ / Supattanawaree Thipcharoen / The 2013 /Full Text
Subject
Computer software -- Development
Biology -- Data processing
Knowledge management
13 Knowledge and attitudes toward AIDS and universal precautions practices of nurses at Peking Union Medical College Hospital Gao Feng Li / Gao, Feng Li / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Knowledge, attitudes, practice
Acquired immunodeficiency syndrome -- prevention & control
Peking Union Medical College Hospital
AIDS (Disease)
Nurses -- China
14 Knowledge game for improvement engineering visual inspection = เกมส์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการตรวจประเมินทางด้านวิศวกรรม / Mana Patamakajonpong / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Engineering
15 Knowledge Management and the development of intellectual capital through Thainess service communication mind maps = การจัดการความรู้และการพัฒนาทุนทางปัญญาโดยแผนที่ความคิดของการสื่อสารในการบริการด้วยความเป็นไทย / Yingrudee Bhumisiriratanavadi / 2011 /Full Text
Subject
Communication
Knowledge Management
16 Knowledge management based classification framework on Disability-Inclusive Business = กรอบการจำแนกลักษณะธุรกิจที่ผู้พิการมีส่วนร่วมด้วยแนวทางการจัดการความรู้ Ryuhei Sano / Ryuhei, Sano / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
17 Knowledge management in a newly applied product selection decision making = การจัดการความรู้ในการตัดสินใจเชิงประยุกต์แบบใหม่สำหรับการเลือกสินค้า / Ratapol Wudhikarn / The 2013 /Full Text
Subject
Commercial products
New products
Knowledge management
18 Knowledge management organization model of Thai community business = ตัวแบบองค์กรการจัดการความรู้ของธุรกิจชุมชนไทย / Kemakorn Chaiprasit / 2009 /Full Text
Subject
Knowledge management
Business
19 Knowledge Management System for e-Tourism Curriculum Development = ระบบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ / Qin, Shiyu / 2011 /Full Text
Subject
Travel
Education -- Curricula
Knowledge management.
20 Knowledge management system for SMEs cluster: A case study of handicraft cluster in Thailand = ระบบการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาของกลุ่มหัตถกรรมในประเทศไทย / Pradorn Sureephong / 2009 /Full Text
Subject
Knowledge management
Handicraft -- Thailand


Page : 1 2 3