ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 19 รายการ จากคำว่า Job satisfaction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Conflict and job satisfaction among nurses in the first teaching hospital of Beijing Medical University Wang Qun / Wang, Qun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Job Satisfaction
Beijing Medical University
Nurses -- Job satisfaction -- China
Conflict (Psychology)
2 Factors related to job satisfaction among nurses in general hospitals, Yangon, the republic of the union Myanmar = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / Mar Lar Aung / The 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Nurses
3 Fatigue and job performance among nurses in tertiary hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = อาการเหนื่อยล้าและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Lin Ke / Lin, Ke / 2012 /Full Text
Subject
Fatigue
Job satisfaction
4 Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China = คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน Pu Yuxiu / Pu, Yuxiu / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Nursing
Job satisfaction
Nurses
Hospitals
5 Job satisfaction among nurses in China Cao Ying / Cao, Ying / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nurses -- Job satisfaction -- China
Job satisfaction
6 Job satisfaction, leader empowering behaviors and work engagement among nurses in Tertiary Hospitals, Kunming, the Peoples Republic of China = ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้นำและความผูกพันในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Duan Jinmei / Duan, Jinmei / The 2016 /Full Text
Subject
Nurses -- Job satisfaction
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
7 Job stress and job performance among nurses in University hospitals, people's republic of China = ความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Wang, Xinxin / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Job satisfaction
8 Job stress and presenteeism among nurses in Tertiary care hospitals, the Islamic Republic of Pakistan = ความเครียดในงานและการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน Lachman Das Malhi / Malhi, Lachman Das / The 2016 /Full Text
Subject
Job stress -- Pakistan
Stress
Job satisfaction
9 Organizational culture and turnover intention among nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = วัฒนธรรมองค์กรและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล Madhu Kumari Chand / Madhu, Kumari Chand / The 2012 /Full Text
Subject
Nurses -- Nepal
Nurses -- Resignation
Job satisfaction
Corporate culture
10 Organizational culture, professional autonomy and job satisfaction among Nurses in Central General Hospitals, the Southern Region, The Socialist Republic of Vietnam = วัฒนธรรมองค์กร เอกสิทธิ์วิชาชีพ และความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป เขตภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Huynh Thanh Phong / The 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Organizational culture
11 Quality of work life and job performance among nurses in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Soliha Fathimath / 2012 /Full Text
Subject
Quality of work life
Job satisfaction
12 Servant leadership of head nurses and job satisfaction among staff nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Ahmed, Sammir / The school 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Leadership
Nurses
13 Work climate and turnover intention among nurses in Tertiary Level Hospitals, Republic of The Gambia = บรรยากาศการทำงานและความตั้งใจลาออกของพยาบาล ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สาธารณรัฐแกมเบีย Fanta Secka Jaw / Jaw, Fanta Secka / The 2016 /Full Text
Subject
Job Satisfaction
Nurses
Nurses -- Resignation
Nurses -- Gambia -- Resignation
Job satisfaction
14 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะ / 2540 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
Job satisfaction
Psychiatric nursing
15 ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ / นภาพร วงศ์ปี / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
โครงการถนนคนเดิน
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
Job satisfaction -- Chiang Mai
Tha Phae Walking Street Project
16 ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพ ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / จลี เจริญสรรพ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแลที่บ้าน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
บริการการพยาบาล -- สุราษฎ์ธานี
Dissertation, academic -- nursing
Job satisfaction
Health services
Psychiatric nursing
17 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การกับความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข / ขนิษฐา กุลกฤษฎา / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาลศูนย์
Dissertations, Academic -- Nursing
Climate
Job Satisfaction
18 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health
19 รูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ / กริชแก้ว แก้วนาค / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
การพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurse administrators
Job satisfaction


Page : 1