ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Jaws

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of root surface areas of patients exhibiting normal anterior overbite with normal vertical configuration, and of those exhibiting anterior open bite with open vertical configuration using cone beam computed tomography = การประเมินพื้นที่ผิวรากฟันของผู้ป่วยที่มีฟันหหน้าสบเหลื่อมแนวดิ่งปกติร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและของผู้ป่วยที่มีฟันหน้าสบเปิดร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyadanai Suteerapongpun / The 2018 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Dental hygiene
Tomography
Three-dimensional display systems
2 Bone thickness at infrazygomatic crest sites in Thai growing unilateral cleft lip and palate patients with class III skeletal pattern using cone beam computed tomography = ความหนาของกระดูกบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวซึ่งยังมีการเจริญเติบโตที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 3 จากการศึกษาโดยโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Chanachol Trirattanapradit / The 2018 /Full Text
Subject
Cone-Beam Computed Tomography -- Methods
Cleft lip
Cleft palate
Jaws
3 Comparison of palatal bone thickness between patients with normal and open vertical skeletal configurations using cone-beam computed tomography = การเปรียบเทียบความหนาของกระดูกเพดานปากระหว่างผู้ป่วยที่มีโครงขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและแบบสบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyoros Suteerapongpun / The 2017 /Full Text
Subject
Bones -- Analysis
Jaws
Medical radiology
4 Comparison of three dimensions of interradicular areas and cortical bone thickness in Thai patients with class I and that with class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบแบบสามมิติบริเวณระหว่างรากฟัน และความหนาของกระดูกทึบในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Nattida Khumsarn / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Orthodontics
5 Molecular etiology of mandibular prognathism = พยาธิวิทยาระดับโมเลกุลของการเกิดภาวะขากรรไกรยื่น / Apitchaya Pruksametanan / The 2017 /Full Text
Subject
Jaws -- Surgery
Jaws


Page : 1