ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Isoflavones

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidative properties and isoflavone biotransformation of soybean fermented with Aspergillus spp. = คุณสมบัติต้านออกซิเดชันและการแปลงรูปทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนของถั่วเหลืองที่หมักด้วยเอสเปอไจลัส / Chirtchai Punjaisee / The 2010 /Full Text
Subject
Antioxidants
Isoflavones
Soybean
Aspergillus
2 Development of isoflavone aglycones production from soy germ using b-glucosidase from bacillus coagulans PR03 and application for elderly health drink = การพัฒนาการผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากจมูกถั่วเหลืองด้วยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากเชื้อ Bacillus coagulans PR03 และประยุกต์ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / Supakit Chaipoot / The 2018 /Full Text
Subject
Soybean -- Processing
Isoflavones
Beverages
3 Pharmacokinetic interaction between orally administered isoflavones and vitamin D plus calcium supplement in Thai Postmenopausal = อันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างไอโชฟลาโวนรูปแบบรับประทานกับการเสริมวิตามินดีและแคลเซียมในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Paveena Pongnad / 2010 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Isoflavones
Vitamins
Calcium
4 Production of soy isoflavone aglycones using pure starter culture = การผลิตไอโซฟลาโวนอะไกลโคนจากถั่วเหลืองโดยใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ / Rewat Phongphisutthiant / 2015 /Full Text
Subject
Isoflavones
Soybean -- Fertilizers
Soybean
5 Synthesis of molecularly imprinted Polymers for specific recognition of Isoflavones from Soybean = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเพื่อการเลือกจำ เฉพาะไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง / Chanchira Wiwatsamretkun / 2010 /Full Text
Subject
Soybean
Polymer-impregnated
Isoflavones


Page : 1