ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Iodine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Down scaling of analytical methods for determination of iodine number of edible oil = การลดขนาดวิธีวิเคราะห์สำหรับการหาเลขไอโอดีนของน้ำมันบริโภค / Thidarat Kruatian / 2011 /Full Text
Subject
Iodine -- Analysis
Oils and fats
2 Effect of transition metal ion doping on the photocatalytic activity of titanium dioxide = ผลของการเจือไอออนโลหะแทรนซิชันต่อความไวปฏิกิริยา โฟโตแคแทลิติกของไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natda Wetchakun / 2008 /Full Text
Subject
Iodine
Metal ions
Photochemistry
Transition metal catalysis
3 Iodine status in women who take oral contraceptives = ภาวะไอโอดีนในสตรีที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด / Boonlure Intaranongpai / school 1994 /Full Text
Subject
Iodine -- Analysis
Iodine deficiency diseases
Oral contraceptives
Women -- Chiang Mai
Iodine -- Analysis
Contraceptives, Oral
Dissertations, acadenic -- Biochemistry
Iodine
Contractive agents, female
Women -- Chiang Mai
4 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์ / ทัศนัย วงศ์จักร / 2534 /Full Text
Subject
คอพอก -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ไอโอดีน
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Dissertation, Academic -- Nursing
Health
Deficiency diseases
Iodine
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนระดับประถมศึกษปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Factors affecting self practices in Iodine deficiency prevention among 6th grade primary school students in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / รัชนี มิตกิตติ / 2535 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Iodine
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
6 ผลการให้สารรังสีไอโอดีน-131 ในปริมาณสูงครั้งเดียวจากการคำนวณด้วยโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA ต่อการรักษาโรคเกรฟ = Effects of single high administered dose of I-131 calculated by OLINDA dosimetry program on graves' disease treatment / ภริตา อู่ทรงธรรม / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
iodine-131 anti-B1 antibody
Graves Disease
7 พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / อรพิน รังษีสาคร / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Iodine
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
ผู้ป่วย -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ไอโอดีน


Page : 1