ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Investment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of long run and short run relationship between Myanmars economy and infrastructure-social investment = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะยาวและระยะสั้นระหว่างเศรษฐกิจเมียนมาร์ กับ การลงทุนด้านโครงสร้างทางสังคม Hnin Yu Swe / Hnin, Yu Swe / 2016 /Full Text
Subject
Burma -- Economic conditions
Burma -- Economic aspects
Burma -- Social aspects
Investments -- Burma
2 Analyzing correlation between Thailand and ASEAN-5 equity markets returns with the gravity model = การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ผลตอบแทนตลาดหุ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศในอาเซียน 5 โดยใช้แบบจำลองแรงดึงดูด / Dulyagul Khabwang / The 2018 /Full Text
Subject
Stock exchanges
Investments, Foreign
3 Applications of financial econometrics to the stock market analysis = การประยุกต์เศรษฐมิติการเงินกับการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ / Apiwat Ayusuk / The 2015 /Full Text
Subject
Investments
Stock exchanges
Econometrics
4 Dairy farmers' productivity and capital need in Chiang Mai province / Tanya Limkhumduang / 1998 /Full Text
Subject
Dairy farming
Dairying -- Capital investments
Capital
Credit
5 FDI, exports and economic growth in ASEAN region: empirical analysis from time series and panel data = การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์จากข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลพาแนล Pheara Pheang / Pheara, Pheang / 2016 /Full Text
Subject
Investments, Foreign -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
Investments
ASEAN Community -- Economic conditions
6 Joint determinants of foreign direct investment inflow in Cambodia: A Panel Co-integration approach = ปัจจัยร่วมที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามากัมพูชา: วิธีการพาแนลโคอินทิเกรชัน Theara Chhorn / Theara, Chhorn / 2016 /Full Text
Subject
Investments, Foreign -- Cambodia
Investments -- Cambodia
Cambodia -- Economic conditions
Cambodia -- Commerce
7 Knowledge based system for manufacturing investment by using multi-criteria analysis = ระบบฐานความรู้สำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบหลายเงื่อนไข / Napaporn Reeveerakul / 2011 /Full Text
Subject
Industrial organization (Economic theory)
Industries
Investments
8 Knowledge for condominium purchasing decision making of Chinese in Chiang Mai Province = ความรู้สำหรับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ Qingwei Shen / Qingwei, Shen / 2017 /Full Text
Subject
Investments -- Chiang Mai
Condominiums -- Purchasing
Condominiums -- Chiang Mai
Consumer behavior -- Chiang Mai
Consumption (Economics)
9 Modeling co-movement and risk management of gold and silver spot prices = การสร้างแบบจำลองโค-มูฟเมนท์และการจัดการความเสี่ยงของราคาซื้อ ขายทันทีของทองและเงิน Chen Yang / Chen, Yang / The 2015 /Full Text
Subject
Investment
Gold -- Investment
Gold -- Risk
10 Poverty reduction potential of public investment in Bangkok-Chiang Mai high speed railway assessed through distribution analysis and monte carlo simulation = ศักยภาพในการลดปัญหาความยากจนของการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ประเมินด้วยการวิเคราะห์การกระจายรายได้และมอนติคาโลซิมมูเลชั่น Li Min / Li, Min / The 2018 /Full Text
Subject
Investments
High speed trains
11 Risk and return analysis of securities in the Stock Exchange of Thailand using Bayesian approach = การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการเบย์เซียน / Chaiwat Sowcharoensuk / 2009 /Full Text
Subject
Stock Exchange of Thailand
Stock Exchange
Investment analysis
Securities
Bayesian
12 Stock Selection, risk measurement and portfolio optimization in the Hong Kong stock exchange = การเลือกหลักทรัพย์ การวัดค่าความเสี่ยง และการหาค่าเหมาะสมที่สุดของหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Biren Hu / Biren, Hu / 2017 /Full Text
Subject
Securities
International trade
Financial risk management
Investments
13 The Dependence Structure of risk and return using CAPM model for the financial and industrial sector of Thailand stock market: a copula approach = โครงสร้างความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนด้วยแบบจำลองซีเอ็มพีเอ็มของภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยวิธีโคปูลา / Sreynich Preap / 2015 /Full Text
Subject
Financial statements -- Analysis
Investment analysis
Risk management
Stock exchanges -- Thailand
14 The Relationship of macroeconomic factor forces influencing on foreign direct investment (FDI) by using ARDL analysis in MYANMER = ความสัมพันธ์ของพลังปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยวิธีการเออาร์ดีแอลในเมียนมาร์ Min Min Han / Min, Min Han / 2016 /Full Text
Subject
Investments, Foreign
Investments -- Burma
15 The Study of foreign direct investment and spillover effects from Asean to Thai economy = การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผลกระทบข้างเคียงต่อเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศอาเซียนสู่เศรษฐกิจประเทศไทย / Nartrudee Sapsaad / The 2018 /Full Text
Subject
Investments, Foreign
ASEAN countries
16 Use of panel data for analyzing the relationship of foreign direct investment, human capital and economic growth in people's Republic of China = การใช้ข้อมูลพาเนลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ ทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Xianghong Cao / 2011 /Full Text
Subject
Investment analysis
Investments
China -- Economic conditions


Page : 1