ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 41 รายการ จากคำว่า Intensive care unit

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Intensive care experience among intensive Care unit survivors = ประสบการณ์การได้รับการดูแลในภาวะวิกฤตของผู้รอดชีวิตจากหอผู้ป่วยหนัก / Suzilawati Mohamed Ariffin / The 2015 /Full Text
Subject
Intensive care units
Nursing
2 Parental environmental stress and stressors in pediatric intensive care units Chen Jingli / Chen, Jingli / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pediatric nursing
Stress (Psychology)
Parents
Intensive care units
3 การถูกจับต้องของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / จริยา อินทะพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infant, premature
Intensive care units, neonatal
4 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผุ้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต = Systematic review on palliative care practices for end of life patients in intensive care unit / เกษร เกตุชู / 2557 /Full Text
Subject
Palliative care
Terminal care
Intensive care units
5 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : รายงานการวิจัย / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Palliative care
Terminal care
Intensive care unit
6 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses, medical intensive care unit, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ดรุณี ไชยวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurse
Intensive care units
7 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลทารกแรกเกิดและเด็กวิกฤต โรงพยาบาลลำพูน = Development of a cpmpetency framework for registered nurses in neonatal and pediatric intensive care unit, Lampang hospital พวงเพชร ชัยยาทา / พวงเพ็ชร ชัยยาทา / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
Intensive care unit, neonatal
Hospital -- Lampang
8 การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน = Development of a patient discharge process in a private ward, Lamphun hospital / สุนทรี จันทร์สวัสดิ์ / มหาวิทาลัย 2557 /Full Text
Subject
Patient discharge
Intensive care units
9 การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a patient discharge process in a male medical ward 1, Nakornping hospital, Chiang Mai province / อังคณา คำห้าง / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
Patient discharge
10 การพัฒนากระบวนการรับใหม่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of an admission process for traumatic brain injured patients in a surgical ward, Pua Crown Prince hospital, Nan province / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
Head injuries
Intensive care units
11 การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing document audit in intensive care units, Nakornping hospital, Chiang Mai province / โสภา คำชัยลึก / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Intensive care units
12 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล หออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation, intensive care unit, McCormick hospital, Chiang Mai province / ธนสฤษฎ์ โชติกอาภา / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Intensive care units
13 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลลำปาง = Quality improvement of nursing handover in an eye ward, Lampang Hospital / อรทัย หล้านามวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Intensive care units -- Lampang
Intensive care units
การพยาบาลจักษุวิทยา
การพยาบาล -- การบริหาร
14 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Quality improvement of nursing handover, emergency room, Uttaradit Hospital / พรชนิดา แก้วเปี้ย / 2560 /Full Text
Subject
Intensive care units
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
การพยาบาล
15 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality Improvement of Nursing Handover, Gynecology Ward, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / มนต์ธิกาญ สราญศิริกุล / 2561 /Full Text
Subject
Intensive care units -- Phitsanulok
Intensive care units
16 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะชายและศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality improvement of nursing handover, male urosurgery and plastic surgery ward, buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / สุภาพร เกตุสาคร / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Intensive care units -- Phitsanulok
Intensive care units
การพยาบาล -- การบริหาร
17 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality improvement of nursing handover, cardiothoracic intensive care unit, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / พิมพ์กษมา ศรีชาติธนวัต / 2561 /Full Text
Subject
Intensive care units
พยาบาล
การพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก
18 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in the female Medical Ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นิภากร ไสยมรรคา / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาล
19 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง = Quality improvement of Nursing handover in a gynecology ward, Lampang Hospital / จันทร์จิรา หาญศิริมีชัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
Nursing administrators
Intensive care units
20 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in surgical male ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / มนนพรัฐ อุเทน / มหาวิทยาลัยเชีรยงใหม่ 2557 /Full Text
Subject
Intensive care units
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital


Page : 1 2 3