ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Insurance, health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การตอบสนองความเจ็บป่วยของประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ธวัชชัย เขื่อนแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
ผู้ป่วย -- แพร่
Patients -- Phrae
Insurance, health
Dissertations, academic -- Public health
2 การเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามสิทธิประกันสุขภาพ วรางคณา สันเทพ / วรางคณา สันเทพ / 2550 /Full Text
Subject
Insurance, Health
Medical care, Cost of
National Health insurance
3 การรับรู้ชุดสิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / สิรีย์ลักษณ์ ไชยลังกา / 2545 /Full Text
Subject
Insurance, health -- Phayao
Dissertations, academic -- Public Health
ประกันสุขภาพ
4 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพที่มีต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลแม่สะเรียง / อดิศักดิ์ มโนวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ประกันสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Insurance, health


Page : 1