ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 24 รายการ จากคำว่า Insulin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 The Effects of estrogen deprivation on hippocampal synaptic plasticity and cognitive function in obese-insulin resistant female rats = ผลของภาวะพร่องเอสโตรเจนต่อการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโปแคมพัสและกระบวนการเรียนรู้จดจำในหนูอ้วนเพศเมียที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน / Duangkamol Mantor / The 2017 /Full Text
Subject
Synapses
Estrogen
Physiology
Insulin resistance
22 การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากและกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care in very well-controlled versus poorly-controlled type 2 diabetes patients in out-patient department of San Pa Tong hospital, San Pa Tong district, Chiang Mai province / วราภรณ์ หนุ่มศรี / 2549 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes -- Treatment
Diabetes -- Patients -- Chiang Mai
Dissertations, Academic -- Nursing
23 การดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / วินธนา คูศิริสิน / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
น้ำตาลในเลือด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อินซูลิน
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Nutrition
Blood sugar
Diabetes mellitus, non -- insulin -- dependent
24 ประสิทธิผลและบทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว = Effectiveness and pharmacist's role in health profession team for Type 2 diabetic patients care at a Ward, Pua Crown Prince Hospital / กรรณิกา ปัญญาภู / 2550 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes
Pharmacist and patient
Diabetes


Page : 1 2