ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Insulin Resistance

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Alteration of osteoblastic insulin signaling and bone phenotype in rats with insulin-resistance induced by 12-week high fat consumption = การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอินซูลินในเซลล์ออสติโอบลาสต์และฟีโนไทป์ของกระดูกของหนูที่อยู่ในภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12สัปดาห์ / Sakarat Pramojanee / The 2014 /Full Text
Subject
Insulin resistance
Insulin
2 Effect of spirogyra neglecta (Hassall) kutzing extract on skeletal insulin resistance in type 2 diabetice rats : ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อภาวะดื้ออินชูลินในกล้ามเนื้อของหนูขาวเบาหวานชนิดที่ 2 / Nattinee Jitprawet / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Insulin Resistance
Plants, Medicinal (Hassall)
3 Effects of Anti-Diabetic Drugs : PPARy Agonist (Rosiglitazone) and DPP-IV Inhibitor (Vildagliptin) in rats with neuronal insulin resistance induced by 12-week high-fat diet consumption : ผลของยาต้านเบาหวาน : PPARy Agonist (โรซิกลิทาโซน) และ DPP-IV Inhibitor (วิลดากลิปติน) ต่อเซลล์ประสาทในหนูขาวที่มีภาวะดื้ออินซูลินจาการซักนำด้วยอาหารไขมันสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ / Noppamas Pipatpiboon / 2013 /Full Text
Subject
Diabetics -- Complications
Dissertations, academic -- Physiology
Hypoglycemic Agents
Insulin resistance
Rosiglitazone
Vildagliptin
4 Effects of caloric restriction, fibroblast growth factor 21 and sodium-glucose Co-transporter 2 Inhibitor on cardiac function in obeseInsulin resistant rats with or without cardiac Ischemic reperfusion Injury = ผลของการจำกัดแคลอรี่ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ 21 และสารยับยั้งการขนส่งร่วมของโซเดียมและกลูโคสชนิดที่ 2 ต่อการทำงานของหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการมีหรือไม่มีภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใหม่ / Pongpan Tanajak / The 2018 /Full Text
Subject
Obesity
Insulin resistance
Cardiac arrest
5 Effects of estrogen deprivation on gastrocnemius muscle function and biochemical alteration of vastus lateralis muscle in obese-insulin resistant female rats = ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการทำงานของกล้ามเนื้อแกส ตร็อกนีเมียสและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อวาสตัสแลทเทอราลิสในหนูอ้วนเพศเมียที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน / Wissuta Sutham / 2017 /Full Text
Subject
Muscles
Estrogen -- Physiological effect
Insulin resistance
Insulin
6 Effects of ethanolic extracts from azadirachta indica and gymnema inodorum leaves on anti-inflammation in macrophage and anti-insulin resistance in adipocyte = ผลของสารสกัดเอทานอลจากใบสะเดาและใบเชียงดาต่อการต้านการอักเสบในแมคโครฟาจและการดื้อต่ออินซูลินในเซลล์ไขมัน / Nureeya Waloh / The 2014 /Full Text
Subject
Plant Extracts
Ethanol
Insulin Resistance
7 Effects of high-fat diet-induced insulin resistance on neuronal nitric oxide synthase (nNOS) expression and oxidative stress in hippocampus of wistar rats = ผลของสภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำโดยอาหารไขมันสูงต่อการแสดงออกของนิวโรนอลไนตริกออกไซด์ซินเทสและสภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองส่วนฮิปโปแคมพัสของหนูเวิสตาร์ Punnawwitch Lertteerawat / Punnawitch Lertteerawat / Gradiate 2012 /Full Text
Subject
Insulin
Insulin resistance
Brain
8 Effects of liraglutide on neuronal insulin resistance in in vitro = ผลของยาลีรากลูไทด์ต่อภาวะดื้ออินซูลินของเซลล์ประสาทในหลอดทดลอง / Salinee Jantrapirom / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Liraglutide
Insulin Resistance
9 Effects of metformin and vildagliptin on cardiac function in high-fat diet induced insulin resistant rats = ผลของเมทฟอร์มินและวิลดากลิปตินต่อการทำงานของหัวใจของหนูที่มีภาวะดื้ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง / Nattayaporn Apaijai / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Heart -- Effect of drugs on
Insulin resistance
10 Effects of metformin and vildagliptin on learning and memory behaviors and brain mitochondrial functions in high-fat diet induced insulin resistant rats = ผลของยาเมทฟอร์มินและวิลดากลิปทินต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำและการทำงานของไมโตคอนเดรียของสมองในหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง / Hiranya Pintana / 2012 /Full Text
Subject
Brain -- Effect of drugs on
Insulin resistance
Dissertations, academic -- Physiology
11 Effects of the Aqueous Extract of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino on Insulin Resistance in High-Fat Diet with Streptozotocin Induced Type 2 Diabetic Rats = ผลของสารสกัดน้ำของปัญจขันธ์ต่อภาวะดื้ออินซูลินในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยอาหารไขมันสูงร่วมกับสเตรปโตโซโตซิน / Waranya Keapai / 2012 /Full Text
Subject
Insulin resistance
Gynostemma pentaphyllum
Extracts
Dissertations, academic -- Physiology
12 Protective effect of diacerein on renal function in obese insulin - resistant rats = ฤทธิ์ป้องกันของยาไดอะเซอรีนต่อการทำงานของไตในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน / Nuttawud Chueakula / The 2017 /Full Text
Subject
Insulin resistance
Kidneys
13 The Effects of estrogen deprivation on hippocampal synaptic plasticity and cognitive function in obese-insulin resistant female rats = ผลของภาวะพร่องเอสโตรเจนต่อการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโปแคมพัสและกระบวนการเรียนรู้จดจำในหนูอ้วนเพศเมียที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน / Duangkamol Mantor / The 2017 /Full Text
Subject
Synapses
Estrogen
Physiology
Insulin resistance


Page : 1