ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Insects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity of some aquatic insects from Chiang Dao Watershed, Chiang Mai Province for environmental / Pongsak Luadee / 2002 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiang Mai
Biological diversity
Environmental impact analysis -- Chiang Mai
2 Changes in Rheophilic Insect Communities and Trophic Relations of Selected Taxa Along an Altitudinal Gardient in Doi Inthanol and Doi Suthep-Pui Nationnal Parks = การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกลู่มแมลงน้ำรีโอฟิลิกและความสัมพันธ์ในลำดับขั้นการกินอาหารของแมลงน้ำบางกลู่มตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ-ปุย Penkhae Thamsenaanupap / Penkhae Thamsenanupap / school 2005 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiangmai. Doi Inthanol
Aquatic insects -- Chiangmai. Doi Suthep-Pui
Rheophilic Insects
3 Diversity and abundance of trichoptera in regulated river by Mae Ngat Somboonchol Dam, Chiang Mai Province = ความหลากหลายและความอุดมของแมลงหนอนปลอกน้ำ ในแม่น้ำที่ถูกควบคุมจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัด เชียงใหม่ / Wongphan Promwong / The 2017 /Full Text
Subject
Insects -- Chiang Mai
Biodiversity
4 Diversity of bark and ambrosia beetles (Coleoptera: soclytidae and platypodidae) in mixed evergreen and deciduous dipterocarp forests in Northern Thailand = ความหลากหลายของด้วงมอดไม้ (Coleoptera: Scolytidae และ Platypodidae) ในบริเวณป่าดิบผสมและป่าเต็งรังทางภาคเหนือของประเทศไทย / Wantanee Puranasakul / 2006 /Full Text
Subject
Scolytidae -- Classification
Insects -- Classification
Insects -- Thailand, Northern -- Classification
5 Diversity of benthic insects and its relationship with heavy metals contents in Ping river, Chiang Mai Province / Chaloemlak Sangphichai / 2003 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiang Mai
Aquatic insects -- Effect of heavey metals on
Heavy metals
Ping River
6 Ecological study of the Asian corn borer, [Ostrinia furnacalis (Guenee)] in Yunnan, People's Republic of China Zhengyue Li / Li, Zhengyue / 1996 /Full Text
Subject
Borers (Insects) -- Yunnan Province (China)
Corn -- Diseases and pests
7 Effect of annual discharge on microhabitats and aquatic insect communities in wiang ko sai national park phrae province = ผลของปริมาณน้ำในรอบปีต่อถิ่นที่อยู่ย่อยและกลุ่มแมลงน้ำ ในอุทยานแห่งชาติเวียง โกศัย จังหวัดแพร่ / Jirayu Nawvong / 2004. /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Phrae
Aquatic insect -- Effect of dischange on
Wiang Ko Sai National Park
8 Effect of neem extract against housefly, musca domestica L. (Diptera: muscidae) and blowfly, chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) = ผลของสะเดาสกัดต่อแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) และแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) / Sirisuda Siriwattanarungsee / 2008 /Full Text
Subject
Housefly
Insects
Insects -- Effect of pollution on
Parasitology
Dissertations, academic -- parasitology
9 Factors Affecting the Outbreak of Pine Caterpillar (Dendrolimus punctatus Walker) in Pine Forest of Thun Thien Hue Province, Vietnam = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการระบาดของหนอนผีเสื้อในป่าสนจังหวัด เทอเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม / Ho Thanh Ha / 2005 /Full Text
Subject
Pine caterpillar
Dendrolimus punctatus walker
Forest insects -- Control
Pine forest -- Vietnam
10 Insect species diversity in monocultuare and mixed culture of mungbean-upland rice, mungbean-corn, mungbean-sesame and mungbeam-sorghum = ความหลากหลายชนิดของแมลงในระบบปลูกถั่วเขียวอย่างเดียวและปลูกร่วมระหว่าง ถั่วเขียว-ข้าวไร่, ถั่วเขียว-ข้าวโพด, ถั่วเขียว-งา และถั่วเขียว-ข้าวฟ่าง Wel Y. Ksor / Wel, Y. Ksor / 1994. /Full Text
Subject
Insect pests.
Insect-plant relationships.
Insects.
Insect rearing.
11 Modification of a wind tunnel with dual-choice flight tunnel for studying behavioral responses of the blow fly, chrysomya megacephala, to airborne olfatory stimuli = การดัดแปลงอุโมงค์ลมแบบสองทิศทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของแมลงวันหัวเขียว chrysomya megacephala ต่อสิ่งเร้าทางด้านการดมกลิ่นที่มาตามกระแสลม / Nophawan Bunchu / 2007 /Full Text
Subject
Animal behavior
Animal behavior -- Research
Animal behavior -- Study and teaching
Insects
Dissertations, academic -- Parasitology
12 Ozone application for controlling seed-borne pathogen and insect in Khao Dawk Mali 105 rice variety = การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคและแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 / Nattawut Niyomkam / 2008 /Full Text
Subject
Insects
Ozone
Plant diseases
Seed pathology
Seed-borne plant diseases
13 Spatial and temporal changes of trichoptera community diversity and water quality from streams in Phu Hin Rongkla National Park = การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาของความหลากหลายของกลุ่มแมลงหนอนปลอกน้ำและคุณภาพน้ำและคุณภาพน้ำจากลำธารในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า / Nattaphorn Changthong / 2005 /Full Text
Subject
Insects
Spatial Behavior
Type specimens (Natural history) -- Trichoptera
Water quality
Water chemistry
14 Taxonomy of some figs and their interactions with pollinators = อนุกรมวิธานของมะเดื่อบางชนิดและปฏิสัมพันธ์กับแมลงพาหะถ่ายเรณู / Yaowanit Tarachai / 2008 /Full Text
Subject
Botany -- Classification
Ficus (Plants)
Insects
Insects as carriers of diseases
15 Ultramorphology of the reproductive system of the blow fly, chrysomya megacephala and efficacy of human contraceptive on fly development = กายสัณฐานโดยละเอียดของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของแมลงวันหัวเขียวและประสิทธิผลของยาคุมกำเนิดต่อการเจริญเติบโตของแมลงวัน / Tarinee Chaiwong / 2008 /Full Text
Subject
Insects -- Anatomy
Insects -- Physiology
16 Ultrastructural study on the alimentary system of the Blow Fly, Chrysomya Megacephala (F.) = การศึกษาจุลกายวิภาคระบบทางเดินอาหารของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya Megacephala (F.) / Worachote Boonsriwong / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Histology
Flies
Insects -- Anatomy
Parasitology
17 Use of aquatic insects as bioindicators of water quality of Mae Kham watershed, Mae Chan and Mae Fah Laung districts, Chiang Rai Province = การใช้แมลงน้ำเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / Kantida Chiangthong / 2005 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiang Rai
Water quality biological assessment -- Chiang Rai
Water quality bioassay -- Chiang Rai
Environmental quality -- Chiang Rai


Page : 1