ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Implants, Artificial

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of number and position of mini dental implant on biomechanics of implant retained overdenture = ผลของจำนวนและตำแหน่งของรากเทียมขนาดเล็กต่อชีวกลศาสตร์ของฟันเทียมยึดคร่อมรากล่าง / Pattarapon Saigersri / 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Endodontics
2 Immediate loading of short implants compared with conventional length implants in the posterior mandible : a randomized clinical trial = การทดลองแบบสุ่มในคลินิกเพื่อเปรียบเทียบการใช้รากเทียมขนาดสั้นเพื่อการยึดครอบฟันแบบทันทีและรากเทียมแบบปกติเพื่อยึดครอบฟันแบบทันทีในฟันกรามล่าง / Kritsada Weerapong / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Teeth -- Roots
3 Relation between the stability of three-thread-design dental implants and biological markers during the healing period: a clinical pilot study = ความสัมพันธ์ระหว่างความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว ๓ รูปแบบและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในช่วงระยะเวลาการหายของเนื้อเยื่อการศึกษานำร่องทางคลินิก / Choknapa Tirachaimongkol / The 2016 /Full Text
Subject
Dental implants
Teeth -- Roots
Endodontics
Implants, Artificial
4 Removal torque and pull-out strength of the octatorx implant-abutment connection at different cyclic loading = แรงบิดออกสกรูยึดหลักของรากเทียมและค่าความแข็งแรงของการดึงข้อต่อตัวยึดหลักของรากเทียมแบบอ๊อคต้าทอร์กหลังผ่านการให้แรงเชิงกลแบบต่อเนื่องที่ระยะเวลาต่างๆ / Kanyarin Benjaboonyazit / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Teeth -- Roots
5 The Test of occlusal pattern and chewing force of patient whom received mini dental Implant retained mandibular overdenture at different time by T scan and study of affectation the quality of life after treatment = การตรวจสอบรูปแบบการกัดสบฟันและแรงบดเคี้ยวของผู้ป่วยที่ใช้รากฟันเทียมขนาดเล็กช่วยยึดฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งขากรรไกร ล่างฐานอะคริลิกแบบรับแรงทันทีในระยะเวลาต่างๆโดย T scan และศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังได้รับการรักษา / Phongkamon Kabbua / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Dental materials


Page : 1