ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Immunotherapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and Synthesis of Spirocyclopentanoneanthracene Adducts and Their Derivatives as Antimalarial Substances = การออกแบบและสังเคราะห์สารสไปโรไซโคลเพนทาโนนแอนทราซีนแอดดัคและอนุพันธ์เพื่อเป็นสารต้านมาลาเรีย / Ruangrat Choommongkol / 2011 /Full Text
Subject
Malaria -- Prevention and control
Immunotherapy
2 Development of Immunoassay for detecting vector control insecticides in human milk samples from Malaria Endemic area = การพัฒนาอิมมิวโนแอสเซย์สำหรับการตรวจวัดสารฆ่าแมลงควบคุมพาหะนำโรคในตัวอย่างน้ำนมมนุษย์จากพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรีย / Surat Hongsibsong / 2011 /Full Text
Subject
Immunotherapy
3 การเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนของสารรังสีไอโอดีน-131 ในปอด จากการคำนวณด้วยวิธีการวัดจากภาพสแกนสองมิติและโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA = Comparison of calculated I-131 lung absorbed dose by quantitative 2 dimensional scan images and OLINDA dosimetry program / จินตนา อุ่นจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
Thyroid Neoplasms -- radiotherapy
Radiotherapy
Radioimmunotherapy


Page : 1