ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า Hypertension

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Causal model of adherence to therapeutic regimens among persons with hypertwnsion = แบบจำลองเชิงสาเหตุของความร่วมมือในการรักษาในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง / Ekkarat Pinprapapan / 2013 /Full Text
Subject
Therapeutics
Hypertension
2 Anti-hypertensive effect of 16-O-acetyldihydroisosteviol (ADIS) in L-NAME induced hypertensive rats = ฤทธิ์ต้านความดันเลือดสูงของ 16-O-acetyldihydroisosteviol (ADIS) ในหนูขาวที่มีความดันเลือดสูงจากการเหนี่ยวนำด้วย L-NAME / Pornnarez Thaweekhotr / Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Antihypertensive Agents
NG-Nitroarginine Methyl Ester
Rats, Inbred SHR
Blood Pressure -- drug therapy
Hypertension -- drug therapy
3 Dependency between obesity and hypertension and Their socio-economic as well as other relevant determinants of people in Peoples Republic of China = การขึ้นต่อกันระหว่างภาวะอ้วนกับภาวะความดันโลหิตสูงและปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องของประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Jing Dai / The 2013 /Full Text
Subject
Medical policy -- China
Health -- Social aspects
Health -- Economic aspects
Obesity
Hypertension
4 Evaluation of a community pharmacist's contribution to hypertensive patient's outcomes = การประเมินผลของการบริการของเภสัชกรชุมชนต่อผลลัพธ์ในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / Phayom Sookaneknun / 2005 /Full Text
Subject
Community pharmacy
Outcome assessment (Medical care)
Hypertension -- Patients
5 Psychological symptoms of hypertensive patients Zeng Wen / Zeng, Wen / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- Psychosomatic aspects
6 Pulmonary arterial hypertension in thalassemia patients: clinical indicators, efficency of acetylsalicylic acid and regularly long-term blood transfusion = ภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย: ตัวบ่งชี้ทางคลินิก ประสิทธิภาพอซิติลซัลลิซาลิค แอซิด และการให้เลือดสม่ำเสมอระยะยาว / Nonlawan Chueamuangphan / The 2015 /Full Text
Subject
Hypertension, Pulmonary
Thalassemia
7 Relaxation techniques for treatmentHypertension and menopausal symptoms = เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงและอาการผิดปกติของสตรีวัยหมดระดู / Suprawita Saensak / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Hypertension -- therapy
Menopause
8 Self-efficacy and compliance with medical regimen among hypertensive patients Zhao Dongyan / Zhao, Dongyan / 2000 /Full Text
Subject
Hypertension -- patients -- China
Self-efficacy
Compliance
Patient comliance -- China
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension
Self efficacy
9 Study of oxidative stress in vascular Endothelial cells in Coronary heart disease patients / Voravuth Somsak / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Hypertension
Hypotensive agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Endothelial cells
Coronary disease
Oxidative stress
10 การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและความผาสุกทางจิตวิญญาณ ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ = Religious practices and spiritual well-being in older persons with uncontrolled hypertension / ฉัตรทิพย์ แสงสร้อย / 2560 /Full Text
Subject
Hypertension in old age
ความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุ
11 การปฏิบัติตามแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ศิริมาส บุญประสาร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลี้
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension
Health planning
12 การประเมินค่าทางปัญญาและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / สุขุมาล ต้อยแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
Dissertations -- academic -- nursing
Stress
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- น่าน
ความเครียด (จิตวิทยา) -- การประเมิน -- น่าน
ปัญญา -- การทดสอบ
13 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้รูปแบบความร่วมมือการบริหารการรักษาทางยาระหว่างแพทย์และเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Hypertensive patients care using collaborative drug therapy management between Physician and Pharmacist in Primary Care Unit, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / ณัฏฐิรา จันทรคณา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Diagnosis
Primary health care -- Samoeng, Chiang Mai
14 การประเมินผลโครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation of hypertension screening program by Publin Health Volunteets at Mae Yuam Subdidtrict, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สมศักดิ์ ทรายเงิน / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Mae Hong Son
15 การเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / บังอร เจริญผล / 2542 /Full Text
Subject
Hypertension
Public health volunteer
ความดันเลือดสูง
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงคาน (เลย)
การเฝ้าระวังโรค
16 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical nursing practice guidelines for self-management support among the elderly with hypertension, general medical clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ชัชฎากร จันทรวิทูร / 2556 /Full Text
Subject
Self -- management
Aging
Hypertension
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for care of older persons with hypertensive urgency, emergency unit, Srisangworn Sukhothai hospital / เดือนนภา อิ่มเพ็ง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension in old age
18 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Developemnt of stroke prevention practice guidelines in persons with hypertension for village health volunteers, Tan Chum tambon health promoting hospital, Wiang Sa district, nan province / วิลาภา ยศมาดี / 2557 /Full Text
Subject
Stroke -- prevention & control
Hypertension
Hospitals -- health promotion services
19 การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับผู้ดูแลในชุมชน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Development of stroke prevention practice guidelines in persons with hypertension for caregivers in community, Namjo sub-district, Mae Tha district, Lampang province / อรทัย ทำทอง / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Hypertension
Caregivers
20 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of hypertension prevention program among people at risk by community participation / อัมพร วงค์ติ๊บ / 2557 /Full Text
Subject
Risk
Hypertension
Hypertension -- prevention & control


Page : 1 2 3