ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Hypertension -- in old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for care of older persons with hypertensive urgency, emergency unit, Srisangworn Sukhothai hospital / เดือนนภา อิ่มเพ็ง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension in old age
2 ประสิทธิของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of nursing management guidelines implementation among elderly with hypertension, Nampad hospital, Uttaradit province / วลีพร มากคล้าย / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Aging
Hypertension -- in old age
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติ การจัดการทางพยาบาลในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the elderly with hypertension, Kiriratnikhom hospital, Surat Thani province / พรรทิพา นวลมุสิก / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
Patient care planning
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the elderly with hypertension, Phrae hospital / เทวัญ ยอดยิ่ง / 2555 /Full Text
Subject
Nursing management
Hypertension -- in old age
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูงโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older persons with hypertension Nakornping Hospital, Chiang Mai province / ศุภนิต ทองจันทร์เทพ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care -- In old age
Hypertension -- In old age
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting medication adherence among elderly with hypertension, Doi Tao hospital, Chiang Mai Province / ศรุตาทวีพร มงคล / 2557 /Full Text
Subject
Drug therapy
Aging
Hypertension -- in old age
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูง โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability of older persons with hypertension, Bokluea Hospital, Nan province / วรารัตน์ กันแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health -- In old age
Hypertension
Self care
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting self-care ability of elderly with hypertension, Maetha Hospital, Lampang province / กันตา รัตนคช / 2557 /Full Text
Subject
Self care -- in old age
Hypertension
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older persons with hypertension, Maelao Hospital, Chiang Rai Province / ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
Self care -- in old age
10 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among older persons with hypertension, Wiang Papao Hospital, Chiang Rai Province / รักษ์ชนก ทองศิลป์ / 2554 /Full Text
Subject
Hypertension -- in old age
ความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุ -- เชียงราย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การรักษาด้วยยา
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Factors affecting regular treatment of hypertensive elderly Mae Sot District Tak Province / ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ผู้สูงอายุ -- แม่สอด (ตาก)
Dissertations, Academic -- Nursing
Hypertension -- In old age
12 ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of goal-setting and self-monitoring on exercise behavior among the elderly with hypertension / ปรัศนี ศรีกัน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Hypertension -- in old age
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
13 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กงต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of Thai Qigong meditation exercise on blood pressure of the elderly with hypertension / ธิติสุดา สมเวที / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย
ชี่กง
14 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of health information using group process on self-care behaviors of the elderly with hypertension / สุพรรัตน์ ซี่โฮ่ / 2547 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความดันเลือดสูง -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Group process
Self care -- in old age
Hypertension -- in old age
15 ผลของการออกกำลังกายแบบโนราแขกต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Effect of Norakaag exercise on blood pressure among older persons with hypertension / อรทัย ชูเมือง / 2554 /Full Text
Subject
Exercise
Hypertension
Hypertension -- in old age
16 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Effects of a self-managment supporting program on self-management behaviors and blood pressure among elders with hypertension / เบญจมาศ ถาดแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age


Page : 1