ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Hydrogels

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of silk fibroin hydrogels prepared with different gel formers = การหาลักษณะเฉพาะของซิลก์ไฟโบรอินไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลต่างชนิด / Sirin Panyakom / 2011 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
2 Design and preparation of synthetic Hydrogels for biomedical use as wound dressings = การออกแบบและการเตรียมไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์สำหรับเป็นวัสดุปิดแผล / Chinanat Witthayaprapakorn / 2010 /Full Text
Subject
Hydrogels
Biomedical materials
Plaster (Pharmacy)
3 Design and synthesis of Sodium AMPS-based Hydrogel copolymer sheets for use as wound dressings = การออกแบบและการสังเคราะห์แผ่นไฮโดรเจลแบบพอลิเมอร์ร่วมที่มีโซเดียมเอเอ็มพีเอส เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล / Padarat Ninjiaranai / The 2010 /Full Text
Subject
Hydrogels
Biomedical meterials
Plaster (Pharmacy)
4 Development of injectable responsive chitosan based hydrogels for controlled drug delivery system = การพัฒนาไฮโดรเจลตอบสนองชนิดฉีดจากไคโตซานสำหรับระบบการนำส่งยาที่มีการควบคุม / Muhammadsarn-II Baru / school university 2012 /Full Text
Subject
Hydrogels
Drug delivery systems
5 Preparation of silk fibroin - based hydrogels and their application on controlling plant nutrients release = การเตรียมไฮโดรเจลที่มีซิลก์ไฟโบรอินเป็นองค์ประกอบหลักและการประยุกต์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารของพืช / Acharaporn Ratanamanee / school university 2014 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
plant nutrients


Page : 1