ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Hotels -- Mathematical models

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of price setting of accommodations in major tourism cities in Europe using Hedonic Price Model = การวิเคราะห์การตั้ งราคาของโรงแรมที่พักในเมืองท่องเที่ยวสําคัญ ในยุโรปด้วยแบบจําลองราคาฮีดอนนิก / Pichapun Deachpun / 2018 /Full Text
Subject
Hotels -- Price
Hotels -- Mathematical models
Hotel industry -- Mathematical models
Hotels -- Europe


Page : 1