ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Hormones

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of anti-mllerian hormone gene polymorphism in temperature-dependent sex reversal nile tilapia (oreochromis niloticus) = การวิเคราะห์พหุสัณฐานของยีนแอนตี้มูลเลอเรียนฮอร์โมนในปลา-นิลแปลงเพศด้วยอุณหภูมิ / Sawichaya Rueangsri / The 2015 /Full Text
Subject
Nile tilapia
Hormones
Sex change
2 Characterization of longitudinal fecal steroid hormone profiles in captive chinese goral (Naemorhedus griseus) = การหาลักษณะเฉพาะของรูปแบบระยะยาวของสเตียรอยด์ฮอร์โมนในตัวอย่างอุจจาระของกวางผาจีนในกรงเลี้ยง / Jaruwan Khonmee / The 2014 /Full Text
Subject
Deer
Steroid hormones
3 Development of Chromatographic-Mass spectrometric methods for the analysis of flowering regulators of longan trees treated with potassium chlorate = การพัฒนาวิธีการทางโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีสาหรับการวิเคราะห์สารควบคุม การออกดอกของต้นลำไยที่ใส่โพแทสเซียมคลอเรต / Chanthana Susawaengsup / The 2011 /Full Text
Subject
Plant hormones
Plant regulators
Longan
4 Effect of testosterone deficiency on cognition, brain synaptic plasticity and brain mitochondrial function in obese and Non-obese rats = ผลของการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่อการเรียนรู้ ความจำการทำงานของจุดประสานประสาทของสมองและการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองหนูที่อ้วนและไม่อ้วน / Hiranya Pintana / The 2016 /Full Text
Subject
Testosterone
Hormones
5 Effects of environmental factors on some phytohormones in curcuma alismatifolia gagnep = ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อระดับฮอร์โมนพืชบางชนิดในปทุมมา / Panupon Hongpakdee / 2010 /Full Text
Subject
Curcuma
Hormones (Plants)
6 Effects of intrauterine changes on uterine activities in rats = ผลของการเปลี่ยนแปลงภายในโพรงมดลูกต่อการทำงานของมดลูกในหนู / Wijitra Punyachai / 1988 /Full Text
Subject
Uterus
Estrogen
Progesterone
Hormones, Sex
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Physiology
Hormones
Animals, laboratory -- Rats
7 Molecular marker analysis of Ferritin And Follicle Stimulating Hormone For litter size traits in pigs = การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลของยีนเฟอร์ริทินและฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิลสำหรับลักษณะจำนวนลูกต่อครอกในสุกร / Nakarin Pripwai / 2011 /Full Text
Subject
Swine
Ferritin
Genes -- Analysis
Hormones
8 Musth and the application of hormone- based vaccine for musth control in thai domestic elephant = การตกมันและการใช้วัคซีนฮอร์โมนในการควบคุมการตกมันของช้างเลี้ยงไทย / Chaleamchat Somgird / The 2016 /Full Text
Subject
Elephants
Hormones
9 The Study of the sex hormonal profile and the gonad development of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey) by sustained release hormore dosage forms / Kriangsak Meng-umphan / 2003 /Full Text
Subject
Hormones, Sex
Gonads
Catfishes
10 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู -- การรักษาด้วยฮอร์โมน
การรักษาด้วยฮอร์โมน
ฮอร์โมน
สตรี -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Hormones
Menopause


Page : 1