ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Hope

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of knee orthoses on functional outcomes in individuals with knee osteoarthritis = ผลของกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่าต่อความสามารถในการทำงานของผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม / Amornthep Jankaew / 2017 /Full Text
Subject
Orthopedic apparatus
Osteoarthritis
Knee
2 Effects of the enhancing wisdom through Buddhist doctrine program on hope and coping in terminally III cancer persons = ผลของโปรแกรมส่งเสริมปัญญาตามหลักพุทธธรรมต่อความหวังและการเผชิญปัญหาในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย / Araya Jeranukul / 2014 /Full Text
Subject
Wisdom
Buddhist doctrines
Hope
Neoplasms
Palliative care
3 Hope and coping styles in lung cancer patients receiving chemotherapy Wang Yanmei / Wang, Yanmei / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
adaptation, psychological
Lung neoplasms
Drug therapy
Lungs -- Cancer -- Chemotherapy
Hope
Stress (Psychology)
4 Social support and hope in hemodialysis patients Zhao Haiping / Zhao, Haiping / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hemodialysis -- Patients
Hemodialysis -- Social aspects
Social networks
Hope
5 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / กาญจนา ทองเมือง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
Orthopedics
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาล -- นครสวรรค์
การรับรู้
6 การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ = Development of fall risk assessment form for orthopedic patients / บุปผา จันทรจรัส / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Accidental falls
Orthopedics
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ -- ผู้ป่วย
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
ความเสี่ยง
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลน่าน = Situational analysis of clinical practice guidelines implemention in orthopedics department, Nan hospital / ญาณตา เชียงวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
Nursing practice
Nan hospital. orthopedics department
8 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
พยาบาล
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Orthopedics
Infection
9 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการที่ห้องตรวจกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health promoting behaviors of low back pain patients who received services at orthopedic division Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จิราภรณ์ ธรรมสโรช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health promotion
Low back pain
Orthopedics


Page : 1