ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Home care services

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of home health care for persons with diabetes mellitus by health care team of Doi Lo hospital, Chiang Mai province / จุไรรัตน์ อินธิสอน / 2555 /Full Text
Subject
Home care services
Diabetis mellitus
2 ความต้องการการจัดบริการสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาล พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี = Patient needs regarding home health care service of Medical Patients Phar Phok Klao Hospital Chanthaburi Province / ลักษณา จิตต์ไพบูลย์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Dissertations, academic -- nursing
Home care services
ผู้ป่วย -- บริการทางการแพทย์
บริการการพยาบาล
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
3 ต้นทุนดำเนินการในการให้บริการสุขภาพที่บ้านของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี = Operating cost of home care service of primary care unit at Udonthani Hospital / สุกัลยณี สิงห์สัตย์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี. ศูนย์สุขภาพชุมชน
บริการทางการแพทย์ -- อุดรธานี
การเยี่ยมบ้าน
บริการอนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
Home care services


Page : 1