ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Heredity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genetic diversity and germplasm collection of Elaeagnus latifolia L. = ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ของมะหลอด / Pratoomporn Yingthongchai / The 2013 /Full Text
Subject
Elaeagnus latifolia L. -- Breeding
Fruit trees -- Biotechnology
Heredity
2 Genetic polymorphisms and their association with Lung Cancer in Northern Thai population = ลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดของประชากรในภาคเหนือของประเทศไทย / Jaewwaew Klinchid / 2008 /Full Text
Subject
Heredity
Genetics
Polymorphisms, Genetic
Lung neoplasms
3 Genetic relationship analysis of Habenaria and Pecteilis by RAPD technique = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล ฮาเบนาเรีย และเพคเทลิส โดยเทคนิคอาร์เอพีดี / Punpaka Sinumporn / 2014 /Full Text
Subject
Orchids
Heredity
4 Genotypic variation in tolerance to acid soil in local upland rice varietits = ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในความทนทานต่อดินกรดในพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมือง / Nattinee Phattarakul / 2008 /Full Text
Subject
Agronym
Heredity
Genetic disorders
5 Taxonomy and phylogeny of powdery mildew fungi in tribe erysipheae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทรบ์ Erysipheae / Rangsi Divarangkoon / 2012 /Full Text
Subject
Fungi
Heredity
Erysipheae


Page : 1