ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 61 รายการ จากคำว่า Heat

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption behavior of methylene blue on heat-treated leonardite = พฤติกรรมการดูดซับของเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดต์ที่ผ่านกระบวนการความร้อน / Sujitra Tandorn / 2012 /Full Text
Subject
Chemisorption
Heat
2 Assessment of productivity, economic returns and cultural practices in wheat and barley production in Northern Thailand = การประเมินผลิตภาพ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเขตกรรมในการผลิตข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในภาคเหนือของประเทศไทย / Tippathorn Masjaroon / 1995 /Full Text
Subject
Wheat -- Thailand, Northern
Barley -- Thailand, Northern
Wheat -- Economic aspects -- Thailand, Northern
Wheat -- Cross-cultural studies
Barley -- Economic aspects -- Thailand, Northern
Barley -- Cross-cultural studies
3 Characteristics and gas sensing properties of zinc titanate nanostructures synthesized by thermal oxidation method = ลักษณะเฉพาะและสมบัติการตรวจจับแก๊สของโครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนต สังเคราะห์โดยวิธีออกซิเดชันด้วยความร้อน / Theerapong Santhaveesuk / 2012 /Full Text
Subject
Gases
Nanostructures
Oxidation
Heat
4 Cloning, characterization and differential expression of HSP70-encoding gene from penicillium marneffei / Aksarakorn Kummasook / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Penicillium marneffei
Heat-shock proteins 70
DNA, complementary
5 Conceptual metaphor of love in the Thai novel: No Moon Tonight = อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก ในนวนิยายไทยเรื่อง คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ / Ngamjit Teepatimakorn / The 2014 /Full Text
Subject
Thai drama
Concept Metaphor
Metaphor
Theater -- ThailandMetaphor
6 Cool water production by thermal convective and radiative nocturnal cooling = การผลิตน้ำเย็นโดยกระบวนการทําเย็นภาคกลางคืนแบบการพาและการแผ่รังสีความร้อน / Nammont Chotivisarut / 2009 /Full Text
Subject
Cold storage
Cooling
Heat -- Conduction
7 Cytotoxic effect of hyperthermia on carcinogenesis = ผลกระทบที่เป็นพิษต่อเซลล์ของภาวะไฮเปอร์เธอร์เมียในการเกิดมะเร็ง . / Bundit Boonsinthai / 1992. /Full Text
Subject
Antibody-dependent cell cytotoxicity.
Heat -- --Physiological effect.
Carcinogenesis.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Fever
Carcinogens
Animal, laboratory -- Rats
8 Development and evaluation of teaching demonstrations in thermal physics = การพัฒนาและการประเมินสื่อสาธิตการสอนในฟิสิกส์ความร้อน / Chanwit Kamcharean / The 2015 /Full Text
Subject
Physics -- Study and teaching
Heat
Teaching -- Aids and devices
9 Development of internal conbustion biogas engine for electricity generation = การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า / Sittiboon Siripornakarachai / 2008 /Full Text
Subject
Internal conbustion engine
Heat engines
10 Drying of longan using hybrid superheated steam and hot air = การอบแห้งลำไยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับลมร้อน / Thanutyot Somjai / 2009 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Stream, Superheated
11 Drying of Pumpkin with Lowpressure Superheated Steam = การอบแห้งฟักทองด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ / Pakdee Sittiritkawin / 2018 /Full Text
Subject
Pumpkin -- Drying
Stream, Superheated
Drying apparatus
12 Effect of environmental temperature on a thermal-property testing box made of EPS foam = ผลจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่อกล่องทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนที่ทำจากอีพีเอสโฟม / Meth Ra Vireak / The 2011 /Full Text
Subject
Building materials
Heat resistant materials
13 Effect of inclination angle on performance limit of closed-end oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจํากัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดปลายปิด / Teerasak Hudakorn / 2009 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Pipes
14 Effect of inclination angle on performance limit of closed-loop oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ / Numpon Panyoyai / The school 2013 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
15 Effect of inclination angles on heat transfer characteristions of a closed-eng pulsating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Phrut sakulghangsatjatai / Phrut Sakulghangsatjatai / 2005 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
16 Effect of pipe flattening on heat transfer characteristics of heat pipe with sintered porous media = ผลของการอัดแบนท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบวัสดุพรุนซินเตอร์ / Weeranut Intagun / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Heat resistant materials
17 Effect of rainfall variation on soil carbon dioxide efflux in wheat and peanut fields = ผลของความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากดินใน แปลงปลูกข้าวสาลีและถั่วลิสง / Chompunut Chayawat / The 2009 /Full Text
Subject
Soils
Carbon dioxide
Rainwater -- Measurement
Wheat
Peanuts
18 Effect of tube bending on heat transfer characteristics of miniature heat pipe with sintered porous media = ผลของการดัดโค้งท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็กที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ / Nat Thuchayapong / 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
19 Energy requirement and quality of flower dried in microwave and heated air / Yanin Sittikajorn / 2003 /Full Text
Subject
Flowers -- Drying -- Energy consumption
Microwave drying
Microwave Heating
Microwave ovens
20 Energy saving in aeroponic system using heat pipe = การประหยัดพลังงานในระบบแอร์โรโพนิกโดยใช้ท่อความร้อน / Narong Srihajong / 2005 /Full Text
Subject
Thermosyphons
Heat pipes


Page : 1 2 3 4