ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Heat pipes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of inclination angle on performance limit of closed-end oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจํากัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดปลายปิด / Teerasak Hudakorn / 2009 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Pipes
2 Effect of inclination angle on performance limit of closed-loop oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ / Numpon Panyoyai / The school 2013 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
3 Effect of inclination angles on heat transfer characteristions of a closed-eng pulsating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Phrut sakulghangsatjatai / Phrut Sakulghangsatjatai / 2005 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
4 Effect of pipe flattening on heat transfer characteristics of heat pipe with sintered porous media = ผลของการอัดแบนท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบวัสดุพรุนซินเตอร์ / Weeranut Intagun / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Heat resistant materials
5 Effect of tube bending on heat transfer characteristics of miniature heat pipe with sintered porous media = ผลของการดัดโค้งท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็กที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ / Nat Thuchayapong / 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
6 Energy saving in aeroponic system using heat pipe = การประหยัดพลังงานในระบบแอร์โรโพนิกโดยใช้ท่อความร้อน / Narong Srihajong / 2005 /Full Text
Subject
Thermosyphons
Heat pipes
7 Evaluation of porous material porosity for highest thermal performance in miniature heat pipe = การประเมินความพรุนของวัสดุพรุนสำหรับสมรรถนะทางความร้อนสูงสุดในท่อความร้อนขนาดเล็ก / Jirapol klinbun / 2008 /Full Text
Subject
Porous materials
Heat pipes
8 Heat extraction from solar pond by heat pipe = การดึงความร้อนจากบ่อความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อความร้อน / Sura Tundee / 2009 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Solar energy
9 Heat transfer characteristics of closed - end oscillating heat pipe / Sampan Rittidech / 2002 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
10 Heat transfer characteristics of closed-loop oscillating heat pipe / Piyanun Charoensawan / 2003 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
11 Heat Transfer charactesistics of radially rotating heat pipe at normaloperating condition = คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมีที่สภาวะการทำงานปกติ / Narong Waowaew / 2003 /Full Text
Subject
Heat -- transmission
Heat pipes
12 Mathematical models of operation for closed loop oscillating heat pipe at normal condition = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่สภาวะปรกติ / Nitipong Soponpongpipat / 2007 /Full Text
Subject
Heat pipes
Mathematical models
13 Optimal sizing of automobile radiators as heat recovery system = การเลือกขนาดหม้อน้ำรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำความร้อนทิ้งกลับคืน / Sanparwat Vithayasai / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
14 Performance limit of closed end oscillating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Thanad katpradit / Thanad Katpradit / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
15 Performance limit of closed-loop pulsating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ / Niti Kammuang-Lue / 2008 /Full Text
Subject
Heat pipes
Mechanical Engineering
16 Thermal characteristics of radially rotating closed-loop pulsating heat pipes = ลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบแบบหมุนตามแนวรัศมี / Kritsada On-ai / The 2018 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
17 Thermal characteristics of sintered-porous-media heat pipe with multiple heat sources = ลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ที่มีหลายแหล่งให้ความร้อน / Nattawut Tharawadee / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Pipe
Heat -- Transmission


Page : 1