ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 19 รายการ จากคำว่า Heat -- Transmission

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of inclination angle on performance limit of closed-end oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจํากัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดปลายปิด / Teerasak Hudakorn / 2009 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Pipes
2 Effect of inclination angle on performance limit of closed-loop oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ / Numpon Panyoyai / The school 2013 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
3 Effect of inclination angles on heat transfer characteristions of a closed-eng pulsating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Phrut sakulghangsatjatai / Phrut Sakulghangsatjatai / 2005 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
4 Effect of pipe flattening on heat transfer characteristics of heat pipe with sintered porous media = ผลของการอัดแบนท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบวัสดุพรุนซินเตอร์ / Weeranut Intagun / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Heat resistant materials
5 Effect of tube bending on heat transfer characteristics of miniature heat pipe with sintered porous media = ผลของการดัดโค้งท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็กที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ / Nat Thuchayapong / 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
6 Heat extraction from solar pond by heat pipe = การดึงความร้อนจากบ่อความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อความร้อน / Sura Tundee / 2009 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Solar energy
7 Heat transfer characteristics of closed - end oscillating heat pipe / Sampan Rittidech / 2002 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
8 Heat transfer characteristics of closed-loop oscillating heat pipe / Piyanun Charoensawan / 2003 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
9 Heat Transfer charactesistics of radially rotating heat pipe at normaloperating condition = คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมีที่สภาวะการทำงานปกติ / Narong Waowaew / 2003 /Full Text
Subject
Heat -- transmission
Heat pipes
10 Optimal sizing of automobile radiators as heat recovery system = การเลือกขนาดหม้อน้ำรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำความร้อนทิ้งกลับคืน / Sanparwat Vithayasai / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
11 Parametric analysis of ice slurry production by direct contact heat transfer = การวิเคราะห์ตัวแปรของการผลิตน้ำแข็งแบบสเลอร์รีด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง / Sathaporn Thongwik / 2008 /Full Text
Subject
Ice -- Manufactures
Heat -- Transmission
12 Performance analysis of an absorption heat transformer with assisted vapor compression heat pump = การวิเคราะห์สมรรถนะการทางานของตัวแปลงความร้อนแบบดูดกลืนร่วมกับระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอ / Nattaporn Chaiyat / 2011 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pumps
13 Performance limit of closed end oscillating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Thanad katpradit / Thanad Katpradit / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
14 Pyrolysis of cassava rhizome in metal kiln for charcoal production = การไพโรไลซิสเหง้ามันสำปะหลังในเตาเผาโลหะสำหรับการผลิตถ่าน / Karan Homchat / The 2013 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Carbon
Biomass energy
Charcoal kilns
Heat -- Transmission
15 Thermal characteristics of air flow over flat tube with ellipsoidal dimple surface = ลักษณะเชิงความร้อนของการไหลของอากาศผ่านท่อแบนที่ผิวมีแอ่งทรงรี / Nopparat Katkhaw / The 2014 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Air flow
16 Thermal characteristics of radially rotating closed-loop pulsating heat pipes = ลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบแบบหมุนตามแนวรัศมี / Kritsada On-ai / The 2018 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
17 Thermal characteristics of sintered-porous-media heat pipe with multiple heat sources = ลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ที่มีหลายแหล่งให้ความร้อน / Nattawut Tharawadee / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Pipe
Heat -- Transmission
18 Thermal characteristics of Wire-On-Tube heat exchanger using oscillating heat pipe as an extended surface = ลักษณะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเส้นลวดโดยใช้ท่อความร้อนแบบสั่นเป็นผิวขยาย / Tawat Samana / 2011 /Full Text
Subject
Heat exchangers
Heat -- Transmission
19 Thermal conductivity of ceramics / Anusak Hongsa-ngiam / B.E. 2521 (1978) /Full Text
Subject
Heat -- --Transmission
Ceramics


Page : 1