ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Heat -- Conduction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cool water production by thermal convective and radiative nocturnal cooling = การผลิตน้ำเย็นโดยกระบวนการทําเย็นภาคกลางคืนแบบการพาและการแผ่รังสีความร้อน / Nammont Chotivisarut / 2009 /Full Text
Subject
Cold storage
Cooling
Heat -- Conduction
2 Mechanical properties and thermal conductivity of multi-walled carbon nanotubespolymer composites coated on copper and aluminium = สมบัติเชิงกลและสภาพนาความร้อนของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นกับพอลิเมอร์ที่เคลือบบนทองแดงและอะลูมิเนียม / Samor Boonphan / The 2017 /Full Text
Subject
Heat -- Conduction
Nanotubes
Polymers
Aluminum


Page : 1