ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Heart -- Diseases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cardioprotective effects of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) against mitochondrial damage under hydrogen peroxide-induced oxidative stress condition in isolated cardiac mitochondria = ผลในการป้องกันหัวใจของแกรนูไลไซต์-โคโลนี สติมูเลติงแฟคเตอร์ ต่อความเสียหายของไมโทคอนเดรียภายใต้ภาวะเครียดจนเกิดออกซิเดชันซึ่งกระตุ้นโดยไฮเปอร์ออกไซด์ในไมโทคอนเดรียของหัวใจ SavitreeThummasorn / Savitree Thummasorn / 2010 /Full Text
Subject
Heart -- Diseases
Mitochondria
Hydrogen peroxide
Oxidative stress
2 Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะแห่งตนสำหรับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของสตรีวัยกลางคน / Supatana Chomson / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Heart -- Diseases
Middle aged women
Dissertations, Academic -- Nursing
3 Perceived benefits of barriers to cardiac rehabilitation and motivation among nurses Guo Hong / Guo, Hong / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Heart -- Diseases -- Nursing
Heart -- Diseases -- Patients -- Rehabilitation
Motivation (Psychology)
Nurses -- China
4 Physical activity and related factors among Thai children with congenital heart disease after corrective surgery = กิจกรรมทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กไทยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Nuttanicha Baiya / 2012 /Full Text
Subject
Heart diseases
Heart diseases -- in infacncy & childhood
5 Self-care behaviors of school-age children with heart disease Fan Ling / Fan, Ling / 2000 /Full Text
Subject
Heart -- Diseases -- Patients -- China
Self-care, Health
School children -- China
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Child
Heart diseases
6 Serotypes of streptococcus pyogenes and penicillin tolerance of streptococci isolated from patients with sore throat, acute rheumatic fever andor rheumatic heart disease = ซีโรไทป์ของ Streptococcus pyogenes และความคงทนต่อเพนิซิลลินของ สเตรพโตคอคไคอื่น ๆ ที่พบจากผู้ป่วยด้วยโรคคออักเสบ ไข้รูห์มาติค และหรือหัวใจรูห์มาติค / Siripun Bunchoo. / 1988. /Full Text
Subject
Streptococcus pyogenes.
Streptococcus.
Penicillin.
Throat -- Diseases.
Rheumatic fever.
Rheumatic heart disease.
Dissertations, academic -- Microbiology
Streptococcus pyogenes
Rheumatic heart disease
Rheumatic fever
7 The Effects of p38 MAPK inhibitor, SB203580, on cardiac and mitochondrial function in rats with myocardial ischemiareperfusion injury = ผลของสารยับยั้ง p38 MAPK หรือ SB203580 ต่อการทำงานของหัวใจและหน้าที่ของไมโตคอนเดรียในหนูขาวที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการมีเลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจอีกครั้ง / Sirirat Surinkaew / 2013 /Full Text
Subject
Heart -- Physiology
Mitochondrial Diseases
p38 Mitogen-Activated Protein Kinases
Mice
Dissertations, academic -- Physiology
8 The Effects of vagus nerve stimulation on the heart subjected to acute cardiac ischemiareperfusion injury in swine = ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสต่อหัวใจที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บ จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงใหม่ในสุกร / Watthana Nuntaphum / The 2017 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Myocardium -- Diseases
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Coronary disease
Heart diseases
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายหลังการผ่าตัดในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของผู้ดูแล = Factors related to promoting post operative physical activities in children with Congenital heart disease among caregivers / บุษกร ยอดทราย / 2560 /Full Text
Subject
Heart Diseases -- congenital
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมสำหรับการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของมารดาที่มีทารกเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว = Factors influencing readiness for hospital discharge among mothers of infants with Acyanotic congenital heart disease / กาญจณีย์ สุมัชยา / 2560 /Full Text
Subject
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Heart Diseases -- congenital
12 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาด / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงคำ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
หัวใจ -- หลอดเลือด
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Heart diseases
13 ผลของโปรแกรมการสอนก่อนจำหน่ายต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Effect of discharge teaching program on readiness for Hospital Discharge Among Older Patients with acute myocardial infarction / ศิโรรัตน์ สิมทราช / 2559 /Full Text
Subject
Aging
Heart Diseases
หัวใจ -- โรค
ผู้สูงอายุ
14 ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / ปริศนา อัตถาผล / 2543 /Full Text
Subject
ลิ้นหัวใจ -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Quality of life
Heart diseases


Page : 1