ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Health personnel

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The predictive ability of the nurses' work environment and nurse staffing levels for nurse and patient outcomes in public hospitals, Thailand = ความสามารถในการทำนาย ของสิ่งแวดล้อมในงานและระดับอัตรากำลังของพยาบาลต่อผลลัพธ์ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย / Apiradee Nantsupawat / 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Personnel administration, hospital
2 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วารุณี อินโองการ / 2547 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลี้ (ลำพูน)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health personnel
Psychotic disorders
3 ปัจจัยทำนายการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ของบุคลากรสุขภาพ = Predicting factors of receiving influenza type A H1N1 vaccine among health care workers / สุนทรา พลเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
Vaccine
Health personnel
Influenza
4 ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ / ศศิธร ศิริมหาราช / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
สุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Political science
National health programs
Health personnel
5 ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน = Effects of using multifaceted strategic method on practices of healthcare personnel in prevention of multidrug resistant bacterial infection / ประจวบ ทองเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
Health personnel
Bacterial infections -- prevention & control


Page : 1