ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Health manpower

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of the nursing workplace database in Xanh Pon general hospital, Hanoi city, the socialist republic of Vietnam = การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ซานพน เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Tho Duc Ngo / 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Manpower
Health manpower
2 Estimates of future dental health manpower needs for Thai schoolchildren using a sociodental approach = การคาดประมาณความต้องการทันตบุคลากรเพื่อดูแลเด็กนักเรียนไทยในอนาคตโดยใช้การประเมินทางทันตสังคม / Narumanas Korwanich / 2011 /Full Text
Subject
Dental health services -- Manpower
3 The predictive ability of the nurses' work environment and nurse staffing levels for nurse and patient outcomes in public hospitals, Thailand = ความสามารถในการทำนาย ของสิ่งแวดล้อมในงานและระดับอัตรากำลังของพยาบาลต่อผลลัพธ์ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย / Apiradee Nantsupawat / 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Personnel administration, hospital
4 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำ / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
Health manpower
5 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / แดนชัย ชอบจิตร / 2543 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Medicine traditional
Alternative medicine
6 ปัจจัยด้านสถานการณ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ = Situational factors, health promoting behaviors among health personnel of community hospitals in Nakhon Sawan province / มธุรดา ม่วงมัน / 2546 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- นครสวรรค์
โรงพยาบาลชุมชน -- นครสวรรค์
พยาบาล -- นครสวรรค์
พฤติกรรมสุขภาพ -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health promotion
Health manpower
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง / สมเกียรติยศ วรเดช / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สาธารณสุข
วิจัย
นักวิชาการ -- พัทลุง
Dissertations, academic -- Public health
Public health -- Manpower -- Phatthalung
Research
Public health office -- Phatthalung
8 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ สระมัจฉา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health manpower
สาธารณสุขมูลฐาน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
9 ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้ = Effect of interactice safety training on work behaviors among wooden game workers / กันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง / 2557 /Full Text
Subject
Safety
Behavior
Health manpower
10 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health status related to risk at work among ceramic workers, Ko Kha District, Lampang Province / เรืองอุไร สินเปียง / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- ลำปาง. อำเภอเกาะคา
ความเสี่ยง -- ลำปาง. อำเภอเกาะคา
โรงงานเซรามิก (ลำปาง)
Health status
Risk
Health manpower


Page : 1