ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 68 รายการ จากคำว่า Health care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Continuing professional education and quality nursing care among nurses, military hospitals, the replublic of the union of Myanmar = การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพของพยาบาลโรงพยาบาลทหาร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / Tay Zar Maung / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Nurses
Quality of health care
2 Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
Subject
Pregnant women -- Health and hygiene
Prenatal care
Dissertations, academic -- nursing
Decision making
Cesarean section
Pregnancy
3 Effects of oamily caregiver capacity building program on care ability and quality of care of dependent elders = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลและคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / Supichaya Wangpitipanit / The 2014 /Full Text
Subject
Older people -- Care
Family
Caregivers -- in old age
Elderly
Quality of health care
4 Elderly falling risk screening system using multidisciplinary case based reasoning = ระบบคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุโดยการให้เหตุผลฐานกรณีแบบพหุวิทยาการ / Worasak Rueangsirarak / 2013 /Full Text
Subject
Knowledge management
Older people -- Care
Older people -- Health and hygiene
5 Enhancing self-care capacity among nondisclosed people living with HIVAIDS = การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ที่ไม่เปิดเผยตนเอง / Pratuma Rithpho / 2009 /Full Text
Subject
HIV infections
AIDS (Disease)
Self-care, Health
Dissertations, academic -- nursing
6 Factors related to quality of nursing care among nurses in Medical College Hospitals, Dhaka, The People's Republic of Bangladesh = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาล วิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Reva Mondal / The 2013 /Full Text
Subject
Nursing care
Nursing -- standards
Hospitals
Nursing
Qaulity of health care
7 Perceived informational support and self-care behavior among pulmonary tuberculosis patients Lu Aili / Lu, Aili / 2000 /Full Text
Subject
Tuberculosis -- Patients -- China
Self-care, Health
Health behavior
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Tuberculosis, pulmonary
Self care
8 Self-care behaviors of school-age children with heart disease Fan Ling / Fan, Ling / 2000 /Full Text
Subject
Heart -- Diseases -- Patients -- China
Self-care, Health
School children -- China
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Child
Heart diseases
9 Self-care practices and influencing factors among Chinese school-age children Jiang Wenhui / Jiang, Wenhui / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self-care, Health -- China
School-age child care -- China
Child care -- China
Children -- China
10 Team performance indicators for a Thai health-promoting organization : A case study of the sweet enough network = ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทีมสำหรับองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ไทย: กรณีศึกษาเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน / Piyanart Chatiketu / 2011 /Full Text
Subject
Health promotion
Child care
11 การใช้เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ = Use of health care technology among nurses in Northern Regional Hospitals / มยุรี ลิ้มรุ่งยืนยง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health care quality, access, and evaluation
Technology
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
สุขภาพ
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
12 การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง = Implementation of health management village among community leaders in Nakorn Lampang municipality, Amphoe Mueang Lampang / เบญจวรรณ สุภาพ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
บริการอนามัยชุมชน -- ลำปาง
อาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Health
Health care
Community health
13 การดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง = Care of children with acute respiratory infection in Karen People / ประทุมพร เตชะ / 2546 /Full Text
Subject
หวัด
เด็ก -- โรค
ทางเดินหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อ
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Respiratory tract infections -- Karen
Caregivers
14 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / ดรุณี เลิศปรีชา / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
การฆ่าตัวตาย -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
Suicide
15 การดูแลสุขภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / หทัย ส่งศรีเกตุ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health care
16 การประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Evaluation of the administrative perfromance outcomes in Primary Care Unit in sapphaya District, Chainat Province / จิรภฎา เข็มสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- สรรพยา (ชัยนาท)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สรรพยา (ชัยนาท)
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- สรรพยา (ชัยนาท)
Dissertations, academic -- Public health
Primary health care -- Chainat Province Supphaya District
Evaluation studies -- Chainat Province Supphaya District
17 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้รูปแบบความร่วมมือการบริหารการรักษาทางยาระหว่างแพทย์และเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Hypertensive patients care using collaborative drug therapy management between Physician and Pharmacist in Primary Care Unit, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / ณัฏฐิรา จันทรคณา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Diagnosis
Primary health care -- Samoeng, Chiang Mai
18 การประเมินผลลัพธ์สุขภาพของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Evaluation of patient health outcomes at a community hospital in Thailand / ปริญดา ญาณวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
Medical care -- Evaluation
Community health services
บริการทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
โรงพยาบาลชุมชน
19 การเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามสิทธิประกันสุขภาพ วรางคณา สันเทพ / วรางคณา สันเทพ / 2550 /Full Text
Subject
Insurance, Health
Medical care, Cost of
National Health insurance
20 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน = Health care network development for persons with diabetes mellitus, community hospitals / สุภาพร พราหมณ์ชู / 2555 /Full Text
Subject
Health care
Diabetes mellitus


Page : 1 2 3 4