ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Health Status

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Micronutrients status in HIV-infected adults in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital Chiang Mai province = สภาวะจุลสารอาหารในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Kunrunya Prommuangyong / 2007 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
Health Status
HIV Infections
Micronutrients
2 การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดนครสวรรค์ / สกุลรัตน์ ศิริกุล / 2544 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- นครสวรรค์
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Health promotion
Menopause
3 ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง / พุธเมษา หมื่นคำแสน / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care -- in old age
Health status -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- อุ้มผาง (ตาก)
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
กะเหรี่ยง -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุ้มผาง (ตาก)
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สินีนาฎ อนุสกุล / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุขภาพ
5 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี่ภาวะสมองเสื่อมระยะแรก = Health promoting behaviors and health status of older persons with early-stage dementia / กรรณิกา ปิงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Health promotion
Health status
Aging
Dementia -- in old age
6 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทางานของช่างทาเครื่องเงิน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Health status related to risk at work among silverware Workers, Nasai Sub-district, Li District, Lamphun Province / สุรีย์รัตน์ แซ่คู / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
Industrial health
7 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among traffic police, Chiang Mai province / วริษฐา ปิยะพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
8 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health status related to risk at work among ceramic workers, Ko Kha District, Lampang Province / เรืองอุไร สินเปียง / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- ลำปาง. อำเภอเกาะคา
ความเสี่ยง -- ลำปาง. อำเภอเกาะคา
โรงงานเซรามิก (ลำปาง)
Health status
Risk
Health manpower
9 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดลำปาง = Health status related to risk work among professional nurses, secondary hospitals, Lampang province / เบญจมาศ โพธิ์ทอง / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
Nurse
10 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 = Health status related to risk at work among registered nurses, The Third Army Area Hospital / ณัฏฐิรา กาวิละพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ
สุขภาวะ
พยาบาลวิชาชีพ
Health status
Risk
Works
Nurses
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3
11 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ ช่างทำผม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among informal hairdressers, Hang Dong District, Chiang Mai Province / รวิวรรณ เต๋ชะรัก / 2557 /Full Text
Subject
แรงงานนอกระบบ -- หางดง (เชียงใหม่)
สุขภาพ
Health
Health status
Works


Page : 1