ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Head injuries

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Social support and stress among family members of head injured patient Li Yan / Li, Yan / 2000 /Full Text
Subject
Head -- Wounds and injuries
Social networks
Stress (Psychology)
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Stress
Fammily
Head injuries
2 การพัฒนากระบวนการรับใหม่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of an admission process for traumatic brain injured patients in a surgical ward, Pua Crown Prince hospital, Nan province / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
Head injuries
Intensive care units
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการการรับใหม่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ หอผู้ป่วยสังเกตอาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for head injury patient admission management, observation unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / พรสวรรค์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล / 2555 /Full Text
Subject
Head injuries
4 การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การพยาบาล -- คู่มือ
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
ศีรษะบาดเจ็บ
Dissertations, Academic -- Nursing
Head injuries, Nursing -- Handbooks
Craniocerebral trauma -- Handbooks
5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนันสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการกับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น / กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร / 2539 /Full Text
Subject
บาดแผลและบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
บาดแผลและบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ศีรษะ
Dissertations, academic -- Nursing
Caregivers
Head injuries
6 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ศีรษะบาดเจ็บ -- การรักษาโรค -- พิษณุโลก
ไข้ -- การรักษา
การรักษาด้วยน้ำ
Dissertations, academic -- nursing
Fever
Head injuries


Page : 1