ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Happiness -- in old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
จิตใจและร่างกาย
Dissertations, academic -- nursing
Activities of daily living
Happiness -- in old age
2 การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ / รุ่งทิพย์ แปงใจ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Happiness -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- น่าน
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว


Page : 1