ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 35 รายการ จากคำว่า Growth

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Cross sectional study of drinking water quality and its impact on broiler growth performance in the flood effected areas of Pakistan = การศึกษาภาคตัดขวางของคุณภาพน้ำดื่มและผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของประเทศปากีสถาน Hafiz Nida Ullah / Ullah, Hafiz Nida / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Chickens -- Pakistan
Chickens -- Feeding and feeds
Chickens -- Growth
2 Changes in physico-chemical characteristics, organic acid contents and enzyme activities related to citric acid metabolism during growth and storage of tangerine fruit cv. 'Sai Num Phueng' and 'See Thong' = การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะทางเคมีกายภาพ ปริมาณกรดอินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของกรดซิตริกระหว่างการเจริญเติบโต และการเก็บรักษาของผลส้มพันธุ์สายน้าผึ้งและสีทอง / Worawaran Roongruangsri / The school 2012 /Full Text
Subject
Orange -- Growth
Orange -- Preservation
Enzymes
3 Changes of Ecdysteroid titer in Hemolymph and bacterial communities during pupation of Bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) = การเปลี่ยนแปลงปริมาณของฮอร์โมนเอคไดสเตอรอยด์ในฮีโมลิมฟ์และชุมชีพแบคทีเรียระหว่างการเข้าดักแด้ของหนอนเยื่อไผ่ / Phakamas Subta / The 2017 /Full Text
Subject
Bamboo borer -- Growth
Bamboo borer -- Reproduction
Hemolymph ecdysteroid titer
4 Crystal growth and structural characterization of new nickelvanadate-organodiamine hybrid frameworks = การปลูกผลึกและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของโครงข่ายลูกผสมชนิดใหม่ของนิกเกิล-วาเนเดต-ออแกโนไดเอมีน / Wasinee Phonsri / 2010 /Full Text
Subject
Crystal growth
5 Developing Maturity Indices for Durian(Durio zibethinus Murray cv. Monthong) Fruits Based on Physiology and Physicochemistry / Kal Kalayanamitra / 2005 /Full Text
Subject
Durian
Durian -- Growth
6 Effect of curcumin on TPA-INDUCED mdr1 AND c-fos genes expression in human keratinocytes / Sasisopin Luekumharn / 2002 /Full Text
Subject
Gene expression
Curcuma
Multi drug resistance
Keratinocyter
Drug resistance in cancer cells
Cancer cells -- Growth
Curcuma
Genes, fos
Drug resistance, multiple
Keratinocytes
Dissertations, academic -- Biochemistry
7 Effect of nutrient priming of cassava stakes on germination, growth and yield = ผลของการแช่ท่อนพันธุ์ในสารละลายอาหารต่อการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิต มันสำปะหลัง / Phanthasin Khanthavong / 2011 /Full Text
Subject
Cassava -- Research
Cassava -- Growth
8 Effect of potassium chlorate on physiology of longan root = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อสรีรวิทยาของรากลำไย Daranee Liatsakun / Daranee Kiatsakun / 2004 /Full Text
Subject
Longan
Longan -- Growth
Potassium chlorate
9 Effectiveness of a maternal participation program for enhancing growth and neurobehavioral development of preterm infants = ประสิทธิผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านประสาทพฤติกรรมของทารกเกิดก่อนกำหนด / Nethong Namprom / 2017 /Full Text
Subject
Infants -- Development
Infants -- Growth
Child development
Growth
Child development
Mother and child
10 Effects of a transitional care program for mothers of premature infants on mothers' transition, infants' physical illness, growth and development = ผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการเปลี่ยนผ่านของมารดา ความเจ็บป่วยทางกายการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก / Rungtiwa Wangruangsatid / school Chiang mai 2012 /Full Text
Subject
Infant, permature
Child development
Growth and development
11 Effects of arbuscular mycorrhiza and endophytic diazotrophic bacteria on growth and development of curcuma alismatifolia gagnep = ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียเอนโดไฟต์ชนิดตรึงไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา / Apiraya Thepsukhon / 2011 /Full Text
Subject
Curcuma
Growth (Plants)
12 Effects of day length and red light on growth of Curcuma alismatifolia gagnep. rhizome = ผลของความยาววันและแสงสีแดงต่อการเติบโตของหัวปทุมา / Apichat Chidburee / 2008 /Full Text
Subject
Curcuma
Growth (Plants)
Lighting
13 Effects of fermented rice straw broth using 5-aminolevulinic acid producing-photosynthetic Bacteria starter on rice growth and gene expression under salt stress condition =ผลของน้ำหมักฟำงข้ำวที่ใช้กล้ำเชื้อแบคทีเรียสังเครำะห์ด้วยแสงซึ่งผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวและกำรแสดงออกของยีนภำยใต้ภำวะเครียดจำกควำมเค็ม / Thanawan Kantha / 2011 /Full Text
Subject
Rice -- Growth
Biofertilizers
Photosynthetic bacteria
14 Effects of monosodium glutamate on growth and reproductive capacity in famale rats = ผลของผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการสืบพัธุ์ในหนูเพศเมีย c / Pisamai Maungded / 1995 /Full Text
Subject
Rats -- Growth
Rat -- Reproduction
Monosodium glutamate
15 Effects of temperature,CO2, and water deficit on peanut growth and aspergillus flavus infection / Jarunee Pilumwong / 2006 /Full Text
Subject
Peanuts -- Diseases and pests
Peanuts -- Growth
Fungi
16 Expression of vascular endothelial growth factor during nurse cell formation in trichinella spiralis and trichinella pseudospiralis infections = การแสดงออกของวาสคูลาร์เอ็นโดทีเลียลโกรทแฟกเตอร์ระหว่างการสร้างเนิร์สเซลล์ในการติดเชื้อ trichinella spiralis และ trichinella pseudospiralis / Pathamet Khositharattanakool / Graduat 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Vascular Endothelial Growth Factors
Trichinella spiralis
J5 protein, Trichinella pseudospiralis
17 Factors effecting viability of probiotic bacteria in soymilk yogurt during storage = ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการเก็บในโยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลือง / Hirunwit Saiyot / 2007 /Full Text
Subject
Probiotics
Probiotics -- Growth
18 Factors influencing on vitro tuber growth and development, and internal changes in Pecteilis Sagarikii seidenf. = ปัจจัยที่มีอธิพลต่อการเจริญเติบโตของหัวใจสภาพหลอดแก้ว และการเปลี่ยนแปลงภายในของกล้วยไม้ดินนางอั้วสาคริก / Theeraphon Phornsawatchai / Grauate 2008 /Full Text
Subject
Factor analysis
Growth (Plants)
Plants -- Development
Orchid culture
19 Growth and development of purple glutinous rice and the construction of its growth model = การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่าและการสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโต / Saibua Khempet / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Growth
Purple rice
20 Growth, biological production and carbon stock potentials of Para rubber plantations on Phon Phisai and Chakkarat soil series, Nong Khai and Bueng Kan Provinces = การเติบโต ผลผลิตชีวภาพและศักยภาพการสะสมคาร์บอนของสวนยางพาราที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยและจักราช จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ / Chakarn Saengruksawong / The 2013 /Full Text
Subject
Carbon sequestration
Soils -- Carbon content
Rubber -- Growth


Page : 1 2