ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Graph theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Average of the Sum of Distances from Points of Trees = ค่าเฉลี่ยของผลบวกของระยะทางจากจุดของทรี / Manee Kingkham / 2005 /Full Text
Subject
Mathematics
Graph theory
2 Characterization and isomorphism conditions of cayley digraphs of some completely regular semigroups = การหาลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการสมสัณฐานของไดกราฟเคย์เลย์ ของบางกึ่งกรุปปรกติบริบูรณ์ / John Meksawang / The 2014 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Isomorphisma (Mathematics)
Group theory
Graph theory
3 Characterizations of CI-graphs on cayley digraphs of left and right groups = การหาลักษณะเฉพาะของซีไอกราฟบนไดกราฟเคย์เลย์ของกรุปซ้ายและกรุปขวา / Monthiya Ruangnai / 2012 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Graph theory
4 Characterizations of clifford semigroup digraphs / Sayan Panma / 2004 /Full Text
Subject
Graph theory
Directed graphs
5 Common fixed point theorems with two metrics for admissible contraction mappings and geraghty's contraction mappings endowed with directed graphs = ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมกับสองเมตริกสำหรับการส่งหดตัวรับได้และการส่งหด ตัวของเกราฟตีกำกับด้วยกราฟระบุทิศทาง / Kanapat Sukma / The 2017 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Graph theory
6 Finding lower bounds of some bipartite Ramsey numbers using probabilistic method / Decha Samana / 2003 /Full Text
Subject
Ramsey numbers
Bipartite graphs
Probabilistic number theory
Number theory
7 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods
8 Some properties of diamond product of cayley graphs of groups = สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป / Jutamas Damnernsawat / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Mathematics
9 The Complexity of Graph Relabeling with Stacked Labels = ความซับซ้อนของการทำรีเลเบลิงในกราฟที่มีเลเบลแบบชั้น / Pochara Patthamalai / 2010 /Full Text
Subject
Graph theory
10 Upper and lower bounds of ramsey numbers = ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์ / Decha Samana / 2010 /Full Text
Subject
Graphic methods
Number theory


Page : 1