ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Ginger

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of partially purified Peroxidase from Fingerroot (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) = การหาลักษณะเฉพาะของเปอร์ออกซิเดสที่ทำบริสุทธิ์บางส่วนจากกระชาย / Nattapong Fongbua / 2009 /Full Text
Subject
Lesser ginger
Biotechnology
Peroxidase
2 Chemical constituents and biological activities of hedychium gardnerianum = ส่วนประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงป่า / Iyared Kumrit / 2008 /Full Text
Subject
Plants -- Composition
Ginger
Plants -- Analysis
3 Effect of zingiber officinale extract on telomerase expression in lung carcinoma cells = ผลของสารสกัดจากขิงต่อการแสดงออกของเทโลเมอเรสในเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ / Chonnipa Songsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Ginger
Plant Extracts
4 Effects of Zingiber officinale roscoe on Methyl Parathion intoxication in rats = ผลของขิงต่อการต้านฤทธิ์ของเมทิลพาราไทออนในหนูขาว / Benchaluk Thongchuai / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Methyl parathion
Ginger
Animals, laboratory -- Rats
5 Identification of actyive compounds in ginger extract that inhibits telomerase expression and activity = การพิ สูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์จากขิงที่ยับยั้งการแสดงออกและการทำงานของเทโลเมอเรส / Navakoon Kaewtunjai / 2011 /Full Text
Subject
Ginger
Plants, medicinal (Ginger)
Telomerase
6 Telomerase inhibition by perylene dirivatives and ginger extract / Thanachai Taka / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Telomerase
Plants extract (Ginger)
Telomerase enzymes
Plant extracts


Page : 1