ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Geriatric nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of cognitive-mindfulness practice program on depression in Thai elderly women = ผลของการบำบัดทางสติและปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงไทยสูงอายุ / Voranut Kitsumban / 2008 /Full Text
Subject
Depression in old age
Depression in women
Geriatric psychiatry
Dissertations, Academic -- Nursing
2 Effectiveness of Buddhist Doctrine Practice Based Programs in Enhancing Spiritual Well-being, Coping, and Sleep Quality of Thai Elderly = ประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในการส่งเสริม ความผาสุกทางจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาและคุณภาพการนอนหลับ ของผู้สูงอายุไทย / Rodchana Wiriyasombat / 2010 /Full Text
Subject
Geriatric nursing -- Thailand
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Development of clinical practice guidelines for elderly stroke rehabilitation care, Chiangmai Ram hospital / พัชรียา พ่อค้า / 2557 /Full Text
Subject
Geriatric nursing
Stroke
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุขณะเกิดอุทกภัยในตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Situational analysis of elder care during a flood in Tan Chum sub-district, Wiang Sa district, Nan province / พิธพร อุ่นเรือน / 2557 /Full Text
Subject
Elderly
Geriatric nursing
Diseasters
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for older persons with dementia receiving services at Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นงลักษณ์ คำบัวตอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Dementia -- in old age
Geriatric nursing
6 ความสามารถในการดูแล มุมมองด้านบวกในการดูแล และคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง = Care ability, positive aspects of caregiving and quality of care for dependent older persons / ชมพูนุช พูมพิจ / 2560 /Full Text
Subject
Geriatric nursing
การพยาบาลผู้สูงอายุ
7 ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หอผู้ป่วยพิเศษ 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of care bundles implementation among elderly undergoing knee joint arthroplasty, private ward 10, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ปาริชาต กางร่มกลาง / 2557 /Full Text
Subject
Geriatric nursing
Arthroplasty, replacement, knee


Page : 1