ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Geophysics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 3D shear wave velocity model across Thailand using surface wave inversion of ambient seismic noise = แบบจำลองความเร็วคลื่นเฉือนสามมิติบริเวณประเทศไทยโดยการผกผันคลื่นผิวดินของสัญญาณรบกวนคลื่นไหวสะเทือนล้อมรอบ / Pariyakorn Petkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Geological modeling
Geophysics
Vibration
2 A Sequence stratigraphic framework of the prograding facies in the Northern Taranaki Basin, New Zealand = การลำดับชั้นหินของชุดตะกอนลาดไหล่ทวีปในแอ่งทารานากิตอนเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ / Nuttakarn Panpichityota / The 2016 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Sediments (Geology) -- Analysis
Rocks, Sedimentary
Geophysics
3 Delineation of lithology and fluid type in hydrocarbon bearing zones using elastic impedance inversion of 3D marine seismic data, Nam Con Son Basin, South of Vietnam = การอธิบายลักษณะวิทยาหินและชนิดของของเหลวในชั้นกักเก็บปิโตรเลียมโดยใช้การผกผันอิมพีแดนซ์ยืดหยุ่นของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติทางทะเล แอ่งนามคอนเซิน ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม Nguyen Duy Quang / Nguyen, Duy Quang / The 2016 /Full Text
Subject
Geophysics -- Vietnam
Geophysical surveys -- Vietnam
Impedance (Electricity)
4 Detecting thin sedimentary strata and predicting hydrocarbon potentiality using spectral decomposition in an area of the Malay Basin, The Gulf of Thailand = การตรวจหาชั้นหินตะกอนบางและการทำนายศักยภาพด้านไฮโดรคาร์บอนโดยใช้การแยกสเปกตรัมในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย S.M. Zabir Hossain / Hossain, S.M. Zabir / 2009 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Geophysics
5 Detection of gas in sandstone reservoirs using amplitude versus offset attributes analysis in an area of Malay basin, gulf of Thailand = การตรวจหาแก๊สในชั้นหินทรายกักเก็บ โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / San Min / The 2009 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Sand -- Analysis
Geophysics
6 Geostatistical pre-stack seismic inversion for thin-bedded reservoir characterization in arthit field, gulf of Thailand = การผกผันคลื่นไหวสะเทือนก่อนการรวมคลื่นเชิงธรณีสถิติสำหรับการหาลักษณะเฉพาะชั้นหินกักเก็บบางในแหล่งอาทิตย์อ่าวไทย / Ratchadaporn Uttareun / The 2017 /Full Text
Subject
Rocks
Geophysics
7 GPR and seismic noise suppression using singular value decomposition technique and correlate seismic result with borehole logging in Mae Sot basin = การกำจัดสัญญาณรบกวนของเรดาร์หยั่งลึกชั้นดินและคลื่นไหวสะเทือนด้วยวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้ค่าเอกฐาน และเทียบสัมพันธ์ผลคลื่นไหวสะเทือนกับข้อมูลหลุมเจาะของแอ่งแม่สอด / Ukot Charanyananda / 2013 /Full Text
Subject
Geophysical surveys -- Tak
Geophysical surveys
Geophysics
8 Gravity and aeromagnetic data interpretation of Chiang Mai Basin Northern Thailand = การแปลความหมายข้อมูลการสำรวจความโน้มถ่วง และข้อมูลการสำรวจสนามแม่เหล็กทางอากาศ ของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Jemal Ali Beshir. / Beshir, Jemal Ali. / 1993. /Full Text
Subject
Gravity.
Aeromagnetic prospecting.
Geophysics -- Thailand, Northern.
Chiang Mai Basin.
9 Hydrocarbon prediction by simultaneous inversion of seismic data set from an area in Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายไฮโดรคาร์บอนโดยการผกผันหลายชั้นจากชุดข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Wuttipong Nubanjong / 2012 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Petroleum
Geophysics
10 Hydrocarbon Seal Delineation by Pore Pressure Prediction from Reflection Seismic Data in an area of the Pattani Basin,the Gulf of Thailand = การกำหนดหินกันการรั่วซึมไฮโดรคาร์บอนโดยการทำนายแรงดันรูพรุนจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทย / Kiattisak Yodton / 2009 /Full Text
Subject
Geophysics
Pressure
11 Lithology delineation using post-stack stochastic seismic inversion in Tui Field, Taranaki Basin, New Zealand = การบ่งชี้ลักษณะวิทยาหินโดยใช้การผกผันคลื่นไหวสะเทือนชนิด สโทแคสติกหลังการรวมคลื่นในแหล่งทูอิแอ่งทารานากินิวซีแลนด์ Andi Alamsyah / Alamsyah, Andi / The 2017 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Rocks, Sedimentary
Geophysics
Seismic waves
12 Lithology identification and prediction through amplitude variation with offset analysis in an area of the malay basin, gulf of Thailand = การระบุและการทำนายวิทยาหินจากการวิเคราะห์การแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในบริเวณหนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย Jerreh Borrow / Borrow, Jerreh / 2008 /Full Text
Subject
Geophysics
Physics
Science
13 Porosity, permeability, and hydrocarbon sa turation estimation of the a sandstone reservoir in an area of the pattani basin, gulf of Thailand, using collocated cokriging from 3-D seismic and well log data = การประทาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนในหินทรายกักเก็บเอของพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทยโดยใช้วิธีคอลลอเคทโคคริกกิงจากข้อมูลคลื่นไหวสะเเทือน 3 มิติและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Woruchchira Phrommathape / 2009 /Full Text
Subject
Alkanes
Hydrocarbons
Geophysics
14 Porosity, permeability, and Hydrocarbon Saturation Estimation of the A Sandstone Reservoir in an Area of the Pattani Basin, gulf of Thailand, using seismic attribute analysis and well log data = การประมาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนในหินทรายกักเก็กเอ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานี อ่าวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Charongporn Praipiban / 2009 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Geophysics
Porosity
15 Quality improvement comparison between time-space window varying median filter and two-dimension lower- upper-middle filter for noisy seismic data = การเปรียบเทียบการปรับปรุงคุณภาพระหว่างตัวกรองมัธยฐานแบบปรับเปลี่ยนหน้าต่างเวลา-ปริภูมิและตัวกรองค่าต่ากว่า-สูงกว่า-กึ่งกลางสองมิติสำหรับข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่มีสัญญาณรบกวน / Siriphon Somsri / The 2012 /Full Text
Subject
Geophysics
16 Reservoir delineation of 3d seismic data by prestack simultaneous inversion = การระบุขอบเขตแหล่งกักเก็บของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติโดยการผกผันพร้อมกันก่อนการซ้อนทับ / Zubair Ahmed / The 2013 /Full Text
Subject
Geophysics
Geophysical surveys
17 Seismic stratigraphy in block B, Mekong basin, offshore Vietnam = การลำดับชั้นหินจากเลื่นไหวสะเทือนในบล็อคบี บริเวณแอ่งแม่โขงนอกชายฝั่งเวียดนาม Hoang Viet Bach / Hoang, Viet Bach / 2006 /Full Text
Subject
Major geophysics
Geology, Stratigraphic
18 Structure of crust and upper mantle beneath Northern Thailand: a model from gravity and magnetic data = โครงสร้างของเปลือกโลกและเนื้อโลกส่วนบนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย แบบจำลองจากข้อมูลความโน้มถ่วงและแม่เหล็กโลก / Noppon Pacharapongsakun / 2006 /Full Text
Subject
Geophysics -- Thailand, Northern
Geology -- Thailand, Northern
Earth -- Crust
Earth -- Mantle
19 Subsurface cavity detection using seismic refraction tomography at Kud Sam Sib Village, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province = การตรวจหาโพรงใต้ดินโดยใช้การกราดภาพตัดขวาง คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหบริเวณบ้านกึ้ดสามสิบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Aunchayaphat Konkuen / The 2015 /Full Text
Subject
Geophysics -- Pang Mapha (Mae Hong Son)
Seismology -- Pang Mapha (Mae Hong Son)
20 Thin bed reservoir detection using instantaneous attributes from HilbertHuang transform and spectral decomposition method = การตรวจหาแหล่งกักเก็บชั้นบางโดยใช้ลักษณะประจำขณะหนึ่งจากการแปลงของฮิลเบิร์ต-ฮวงและวิธีการแยกสเปกตรัม / Apiwat Hiran / The 2016 /Full Text
Subject
Geophysics
Spectrum analysis


Page : 1