ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Gene Expression

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cloning and expression of silk fibroin protein encoding genes from apis dorsata in Escherichia coli = การโคลนและการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนไหมจาก Apis dorsata ใน Escherichia coli / Jakkrawut Maitip / 2016 /Full Text
Subject
Proteins
Silk
Gene expression
Microbiology
2 Cloning and heterologous expression of chitinase gene from an endophytic actinomycete for antifungal activity improvement / Thongchai Taechowisan / 2003 /Full Text
Subject
Chitinase
Gene expression
Cloning
Antifungal agents
Actinomycetales -- Biotechnology
3 Determinations of toxin-genes profile and antibody cross-reaction between group A and G streptococci = การพิจารณากำหนดรูปแบบของกลุ่มยีนสร้างสารพิษและปฏิกิริยาข้ามกลุ่มของแอนติบอดีระหว่างเชื้อสเตรปโตคอกคัส กลุ่มเอ และ จี / Keng Jiamkitwattana / 2008 /Full Text
Subject
Gene expression
Genes
Toxins
Dissertations, academic -- Microbiology
4 Effect of cis-3-(2',4',5'-trimethoxyphenyl)-4-(E)-2 ,4 ,5 -trimethoxylstyryl)-cyclohex-1-one on LPS-Induced Hyaluronan Synthase Gene Expression and Hyaluronan Synthesis in a Human Synovial Fibroblast SW982 Cell Line / Siriprapa Khuajan / 2010 /Full Text
Subject
Hyaluronan
Gene expression
Molecular biology
5 Effect of curcumin on TPA-INDUCED mdr1 AND c-fos genes expression in human keratinocytes / Sasisopin Luekumharn / 2002 /Full Text
Subject
Gene expression
Curcuma
Multi drug resistance
Keratinocyter
Drug resistance in cancer cells
Cancer cells -- Growth
Curcuma
Genes, fos
Drug resistance, multiple
Keratinocytes
Dissertations, academic -- Biochemistry
6 Effects of expression profile data variation on boolean gene regulatory network predictions = ผลจากการมีข้อมูลเอ็กซ์เพรสชันโพรไฟล์ที่หลากหลายต่อการทำนายเครือข่ายการควบคุมยีนแบบบูลีน / Kanda Euatham / 2012 /Full Text
Subject
Genes
Gene expression
7 Gene expression and factors affecting flowering of Curcuma alismatifolia Gagnep = การแสดงออกของยีนและปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของปทุมมา / Rungnapa Changjeraja / 2009 /Full Text
Subject
Gene expression
Curcuma
Zingiberaceae
Chiang Mai University. Graduate School
8 Hormonal regulation of trehalase gene expression trehalase activity and trehalase inhibitor in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) and trehalase inhibitor in the silkworm (Bombyx mori) = การควบคุมการแสดงออกของยีนทรีฮาเลส กิจกรรมของทรี ฮาเลสและตัวยับยั้งทรีฮาเลสโดยฮอร์โมนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) และตัวยับยั้งทรีฮาเลสในหนอน ไหม (Bombyx mori) / Nujira Tatun / Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Gene expression
Chemical inhibitors
9 Inhibition of VEGF gene expression by perylene derivatives = การยับยั้งการแสดงออกของยีนวีอีจีเอฟ โดยสารอนุพันธ์ของเพอรีลีน / Khajohn Joonlasak / 2010 /Full Text
Subject
Perylene -- Derivatization
Gene expression
10 Isolation and expression of a SGI-LIKE GENE of anopheles cracens = การแยกและการแสดงออกของยีนคล้าย SGI ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles cracens / Sittiporn Suwannamit / The 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Gene expression
Genes, Insect
11 Molecular characterization and gene expression of diapause hormone and pheromone biosynthesis activating neuropeptide in bamboo borer, omphisa fuscidentalis = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลและการแสดงออกของยีน ไดอะพอสฮอร์โมนและฟีโรโมน ไบโอซินทิซิส แอคทิเวติ้ง นิวโรเปบไทด์ ในหนอนเยื่อไผ่ Omphisa fuscidentalis / Suphawan Suang / The 2016 /Full Text
Subject
Dinoderus minutus
Gene expression
Biosynthesis
Neuropeptides
12 Molecular characterization and gene expression of juvenile hormone binding protein in the Bamboo borer, omphisa fuscidentalis = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลและการแสดงออกของยีนจูวีไนล์ฮอร์โมนบายดิงโปรตีนในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis / Eakartit Ritdachyeng / 2012 /Full Text
Subject
Gene expression
Dinoderus minutus
13 Recurrence and survival in completely resected non-small cell lung cancer : prognostic factors and value of ERCC1 and RRM1 gene expression = การกลับเป็นซ้ำและการรอดชีพในมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กที่ผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ : ปัจจัยพยากรณ์และคุณค่าของการแสดงออกของยีนอีอาร์ซีชีวันและอาร์อาร์เอ็มวัน / Apichat Tantraworasin / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Lung Neoplasms -- surgery
Gene Expression


Page : 1