ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Gas flow

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bluff-body assisted precipitation of fine particles under plasma field = การใช้ตัวขวางการไหลช่วยในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กมากภายใต้สนามพลาสมา / Attakorn Asanakham / 2014 /Full Text
Subject
Gas flow
Particles
2 Design and analysis of gas flow field for proton exchange membrane fuel cell = การออกแบบ และวิเคราะห์สนามการไหลของก๊าซสาหรับเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Nattawut Jaruwasupant / 2011 /Full Text
Subject
Gas flow
Gas fields
Fuel cells -- Design and construction
3 Development of automated flow injection colorimetric system with gas diffusion separation for the determination of ethanol = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกวันคัลเลอริเมตรีแบบอัตโนมัติที่ใช้การแยกโดยการแพร่ของแก๊สสำหรับการหาปริมาณเอทานอล / Piyanut Pinyou / 2011 /Full Text
Subject
Ethanol
Gas
Flow Injection Colorimetric
4 Development of gas diffusion flow injection system coupled with conductivity and fluorometric detection for determination of some ions in natural water = การพัฒนาระบบแก๊สดิฟฟิวชันโฟลอินเจ๊กชันร่วมกับการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าและฟลูออโรเมทริกสำหรับการหาปริมาณไอออนบางชนิดในน้ำธรรมชาติ / Wasin Somboot / The 2018 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Ions
Gas flow
Electric conductivity


Page : 1