ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Gait

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of backward gait training with body weight support on a treadmill in children with cerebral palsy = ผลของการฝึกเดินถอยหลังบนสายพานเลื่อนร่วมกับเครื่องพยุงน้ำหนักในเด็กสมองพิการ / Siriporn Klangkhokkruad / 2008 /Full Text
Subject
Cerebral palsied children
Gait
Cerebral palsy
Exercise test
Child
2 Effects of specific cognitive domains on gaitin individuals with mild cognitive impairment = ผลของพุทธพิสัยเฉพาะด้านต่อการเดินในผู้ที่มีความบกพร่องเอ็ม ซี ไอ / Sirintip Kumfu / 2011 /Full Text
Subject
Walking
Gait
Walking
Gait
Mild Cognitive Impairment
3 Effects of up-and downslope walking on mean and variability of gait parameters in elderly women = ผลของการเดินขึ้นทางลาดและลงทางลาดต่อค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิง / Sirinun Boripuntakul / 2007 /Full Text
Subject
Walking
Gait
Elderly
Gait
Walking
Aged
Elderly
4 Factors contributing to dual-task related gait changes in elders = ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินขณะเดินพร้อมกับทำงานในผู้สูงอายุ / Suleeporn Wongcharoen / The 2011 /Full Text
Subject
Walking
Older people
Walking
Gait
Aged
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แขนงมอเตอร์ของเส้นประสาท Tibial ไปต่อกับเส้นประสาท Deep Fibular ในการรักษาภาวะเท้าตก = Feassibility study of transferring tibial motor branches to deep fibular nerve in treating foot drop / กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Tibial nerve
Pperoneal nerve
Gait disorders, neurologic


Page : 1