ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Fungi -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of Fungi in the Family Botryosphaeriaceae Collected from Northern Thailand = การศึกษาเชื้อราในวงศ์ Botryosphaeriaceae ที่เก็บรวบรวมจากภาคเหนือของประเทศไทย Tippawan Trakunyingcharoen / Thippawan Trakunyingcharoen / The 2014 /Full Text
Subject
Fungi in agriculture -- Thailand, Northern
Fungi -- Thailand, Northern
2 Biodiversity of Endophytic and Saprobic Fungi in Wild and Cultivated zingiberaceae = ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟติกและซาโพรบิกที่เจริญในพืชวงศ์ขิงพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก / Boonsom Bussaban / 2005 /Full Text
Subject
Endophytic fungi
Saprobic fungi
Plant-fungi relationships
Zingiberaceae
Fungi -- Thailand, Northern
3 Diversity and phylogeny of true cercosporoid fungi from Northern Thailand = ความหลากหลายของสายพันธุ์ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา cercosporoid แท้จากภาคเหนือของประเทศไทย / Jamjan Meeboon / 2009 /Full Text
Subject
Fungi
Plant diseases -- Thailand, Northern
4 Fungal diversity on leaf litter of five selected tree species in Chiang Mai province, Thailand = ความหลากหลายของเชื้อราบนใบไม้ร่วงจากต้นไม้ที่เลือกสรรห้าชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Duong Minh Lam / Duong, Minh Lam / 2006 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
5 Isolation of fungi from mosquito larvae in the Northern Thailand and studies of their ability in killing mosquito larvae and growth characteristics = การตรวจแยกเชื้อราจากลูกน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย และศึกษาความสามารถในการฆ่าลูกน้ำและคุณลักษณะการเจริญของเชื้อราที่แยกได้ / Kunyaluk Chaicumpar. / 1990. /Full Text
Subject
Fungi.
Mosquitoes -- Larvae.
Mosquitoes -- Control.
Mosquitoes -- Thailand, Northern -- Larvae.
6 Taxonomy and phylogeny of cercosporoid fungi from Northern Thailand = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Cercosporoid จากภาคเหนือของประเทศไทย / Jeerapa Nguanhom / The 2016 /Full Text
Subject
Fungi -- Thailand, Northern
Fungi
7 Taxonomy and phylogeny of powder mildew fungi in tribe phyllactinieae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทร์บ Phyllactinieae / Sararat Monkhung / The 2013 /Full Text
Subject
Fungal diseases of plants -- Thailand, Northern
Powdery Mildew Fungi


Page : 1