ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Fungi -- Biotechnology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Ability of endophytic fungi from tomato, orange and rubber in inhibiting growth of phytophthora infestans = ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากมะเขือเทศ ส้ม และยางพารา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา / Reuthairat Khamsan / 2008 /Full Text
Subject
Biotechnology
Endophytic fungi
Endophytic fungi -- Biotechnology
Fungi
Fungi -- Biotechnology
Phytophthora infestans
2 Biotransformation of endoperoxide compound by Aspergillus sp. = การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของสารประกอบเอนโดเพอร์ออกไซด์โดยใช้แอสเพอร์จิลลัส / Wannipa Pipatsamut / 2012 /Full Text
Subject
Fungi -- Biotechnology
Artemisinin
Aspergillus
3 Comparative study of the distribution of fungi on aerial and submerged fronds of Ka Pho Deang (Licuala longecalycata) and Amylase and Protease Enzymes production = การศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวของเชื้อราที่พบบนบกกับที่จมอยู่ในน้ำของปาล์มกระพ้อแดงและการผลิตเอนไซม์อะไมเลสและโปรตีเอส / Umpava Pinruan / 2004 /Full Text
Subject
Fungi
Licuala longecalycata
Amylases
Protease
Enzymes -- Biotechnology
4 Effect of soap pod and tobacco extracts on growth inhibition of Colletotrichum capsici causing chilli anthracnose = ผลของการสกัดจากส้มป่อยและยาสูบในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก / Panupon Changkasiri / 2010 /Full Text
Subject
Colletotrichum capsici
Fungi -- Biotechnology
Anthracnose
5 Efficient synthesis of 4-vinyl guaiacol bioconversation of ferulic acid by white Rot Fungi = การสังเคราะห์4-ไวนิลไกวอะคอลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพของกรดเฟอรูลิกโดยไวท์รอท / Keerati Tanruean / 2014 /Full Text
Subject
Fungi -- Biotechnology
6 Production, purification and characterization of Myrosinase from Aspergillus sp. NR-4201 / Prakong Sakorn / 2002 /Full Text
Subject
Enzymes
Fungi -- Biotechnology
Myrosinase
7 Purification and identification of monacolins from red yeast rice prepared from glutinous rice by solid-state fermentation with Monascus purpureus CMU001 = การทำบริสุทธิ์และการหาเอกลักษณ์ของโมนาโคลินในข้าวหมักแดงที่เตรียมได้จากการหมักข้าวเหนียวแบบสภาวะอาหารแข็งด้วย Monascus purpureus CMU001 / Samuch Taweekasemsombut / 2010 /Full Text
Subject
Monacolins -- Purification
Rice -- Biotechnology
Fungi -- Biotechnology


Page : 1