ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 29 รายการ จากคำว่า Functions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 All maximal completely regular submonoids of generalized hypersubstitutions of type (n) = โมนอยด์ย่อยปรกติแบบบริบูรณ์ใหญ่สุดทั้งหมดของไฮเพอร์สับสติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด (n) / Pornpimol Kunama / The 2017 /Full Text
Subject
Set functions
Green's functions
Mathematics
Monoids
Algebra
2 All maximal idempotent submonoids of the set of generalized hypersubstitutions of Type (n) = โมนอยด์ย่อยนิจพลใหญ่สุดทั้งหมดของเซตของไฮเพอร์สับสติตูชันที วางนัยทัว่ไปชนิด (n) / Weerapong Wongpinit / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
3 Convergence theorems of fixed point iterative methods de ned by admissible functions = ทฤษฎีบทการลู่เข้าของวิธีการทำซ้ำจุดตรึงที่ถูกนิยามโดยฟังก์ชันแอดมิสสิเบิล / Nuttawut Bunlue / The 2015 /Full Text
Subject
Convergence
Functions
Fixed point theory
4 Convergence theorems of the ishikawa iteration process for nonexpansive mappings in CAT (0) spaces = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเดลตาของกระบวนการทำซ้ำอิชิกาวาสำหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ CAT (0) / Thanomsak Laokul / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions
5 Design of output feedback control for a class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems = การออกแบบการควบคุมป้อนกลับแบบเอาท์พุตของระบบไม่เชิงเส้นที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้ / Teerapap Kuptarat / 2012 /Full Text
Subject
Nonlinear systems
Functions
Mathematical models
6 Diamond heat kernel related to the spectrum and applications of distribution kernel = เคอร์เนลความร้อนไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสเปกตัมและการประยุกต์ของเคอร์เนลดิสทริบิวชัน / Jessada Tariboon / 2007 /Full Text
Subject
Kernel functions
Mathematical models
Spectrum analysis
Spectral geometry
7 Distributional Kernel related to the diamond operator / Gumpon Sritanratana / 2003 /Full Text
Subject
Kernel functions
Operator theory
Nonlinear operators
8 Dynamics of composite entire and meromorphic functions = พลศาสตร์ของผลประกอบของฟังก์ชันทั่วและฟังก์ชันมีโรมอร์ฟิก Feaitsuda Maneeruk / Keaitsuda Maneeruk / 2006 /Full Text
Subject
Functions, Entire
Functions, Meromorphic
9 Element-ary solutions of some operators related to the diamond bessel operator = ผลเฉลยขั้นมูลฐานของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์เบสเซล Somboon .Niyom / Somboon Niyom / The 2011 /Full Text
Subject
Bessel functions
Operators theory
10 Fixed point iterations for nonexpansive and asymtotically nonexpansive mappings in a banach space = การทำซ้ำจุดตรึงสำหรับการส่งที่ไม่ขยายและการส่งที่ไม่ขยายแบบเชิงเส้นกำกับในปริภูมิบานาค / Sornsak Thianwan / 2007 /Full Text
Subject
Analytic functions
Banach spaces
11 Fixed Point Theorems for Generalized Nonexpansive Mappings in Banach Spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่ขยายที วาง นัยทั วไปในปริภูมิบานาค / Warunun Inthakon / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions
12 Green's relations and ideals on semigroups of transformations with invariant sets = ความสัมพันธ์กรีนและไอดีลบนกึ่งกรุปของการแปลงที่เซตที่ไม่แปรเปลี่ยน / Preeyanuch Honyam / The 2012 /Full Text
Subject
Set functions
13 Lower semi-continuous functions in Banach lattice = ฟังก์ชั่นกึ่งต่อเนื่องล่างในแลตทิซบานาค / Kiat Sangaroon / 1988 /Full Text
Subject
Banach spaces
Banach lattices
Functions, Continuous
Radon measures
14 Lyapunov functions for a fractional order mutualism model = ฟังก์ชันเลียปูนอฟสำหรับแบบจำลองภาวะพึ่งพากันที่มีอันดับเชิงเศษส่วน / Nattakan Supajaidee / The 2018 /Full Text
Subject
Lyapunov functions
Differential equations
Fractions
15 Monoids of Generalized Hypersubstitutions of Type T = (n) = โมนอยด์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบ T = (n) / Wattapong Puninagool / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Algebra
Monoids
Green's functions
16 Natural order on a semigroup of transformations with restricted range = อันดับธรรมชาติบนกึ่งกรุปของการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Kritsada Sangkhanan / 2010 /Full Text
Subject
Set functions
Mathematics
17 Partial orders on injective partial transformations = อันดับบางส่วนบนการแปลงบางส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง / Niphaphon Duangkham / 2009 /Full Text
Subject
Functions
Mathematical analysis
18 Posets of ideals in transformation semigroups with invariant sets = โพเซตของไอดีลในกึ่งกรุปการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Attapol Praleah / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
Set theory
Logic, Symbolic and mathematical
19 Regular generalized continuous functions / Chawalit Boonpok / 1998 /Full Text
Subject
Functions, Continuous
20 Regularity and maximal congruence in transformation semigroups with fixed sets = ความเป็นปรกติและสมภาคใหญ่สุดในกึ่งกรุปการแปลงที่เซตตรึง / Chollawat Pookpienlert / 2015 /Full Text
Subject
Set functions


Page : 1 2