ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 29 รายการ จากคำว่า Functions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Robust stability for uncertain switchedsystems with interval time-varying delay = เสถียรภาพทนทานของระบบสลับไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบเป็นช่วง / Teerapong La-inchua / 2009 /Full Text
Subject
Functional equations
Functions
Mathematics
22 Some algebraic properties on O(In) = สมบัติทางพีชคณิตบางประการของ O(In) / Sarawut Phuapong / 2007 /Full Text
Subject
Algebraic functions
Algebraic logic
23 Some properties of natural partial order on semigroups of transformations with invariant sets = สมบัติบางประการของอันดับบางส่วนธรรมชาติบนกึ่งกรุปของการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Wasan Saimoey / The 2012 /Full Text
Subject
Set functions
24 Template function of dicarboxylate and organodiamine on engineering of new metal-organic structures = ฟังก์ชันการเป็นแม่แบบของไดคาร์บอกซิเลตและออร์แกโนไดเอมีนในวิศวกรรมของโครงสร้างโลหะ-สารอินทรีย์แบบใหม่ / Saranphong Yimklan / 2010 /Full Text
Subject
Functions
25 The generalized function related to some operator and applications = ฟังก์ชันวางนัยทั่วไปที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการบางตัวและการประยุกต์ / Wanchak Satsanit / The 2010 /Full Text
Subject
Functions
Functional equations
26 The Green function of some operators related to the Bessel Diamond Operator = ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์เบสเชล / Eakachai Suntonsinsoungvon / 2010 /Full Text
Subject
Green's functions
Differential equations
27 The green function of some operators related to the diamond operator = ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์ / Chalermpon Bunpog / 2008 /Full Text
Subject
Green's functions
Functions
28 The Operator Lk related to the laplacian = ตัวนำเนินการ Lk ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการลาปลาซ / Thana Nuntigrangjana / 2007 /Full Text
Subject
Laplacian operator
Harmonic functions
29 The Residue of the generalized function P m related to the diamond operator = เรซิดิวของฟังก์ชันวางนัยทั่วไป P m ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์ / Kamsing Nonlaopon / 2005 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions


Page : 1 2