ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Functional analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximation methods for common fixed points of a countable family of some generalized nonexpansive mappings and equilibrium problems = วิธีการประมาณค่าสำหรับจุดตรึงร่วมของวงศ์ที่นับได้ของการส่งแบบไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางแบบและปัญหาสมดุล / Prasit Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
2 New Stability condition for Neutral-type natural networks with interval Non-differentiable and distributed Time-varying Delays = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพใหม่สำหรับระบบโครงข่ายประสาทชนิดเป็นกลางที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเป็นช่วงแบบหาอนุพันธ์ไม่ได้และแบบแจกแจง / Sanay Yoosook / The 2015 /Full Text
Subject
Functional analysis
Mathematics -- Data processing
Derivatives (Mathematics)
Theory of distributions (Functional analysis)
3 On semi-generalized closed functions and generalized semi-closed functions in product topological spaces / Sherdsak Kuntri / 2001 /Full Text
Subject
Topological spaces
Theory of distributions (Functional analysis)
4 On solution of the second order Euler equation in the distribution space / Sujitra Hinpang / 2001 /Full Text
Subject
Theory of distributions (Functional analysis)
Differential equations
5 Strong convergence of modified mann iterations with errors / Suwicha Imnang / 2006 /Full Text
Subject
Operator equations, Nonlinear -- Numerical solutions
Banach spaces
Iterative methods (Mathematics)
Functional analysis
6 Strong convergence theorems for common fixed points of generalized Quasi-nonexpansive single-valued mappings and multi-valued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งค่าเดียวและการส่งหลายค่าไม่ขยายแบบคเวไซที่วางนัยทั่วไป / Watcharaporn Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
7 The Operator related to the generalized heat equation = ตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับสมการความร้อนที่วางนัยทั่วไป / Chalermpon Bunpog / 2005 /Full Text
Subject
Heat equation
Functional analysis


Page : 1