ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Fuel cells

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Catalytic activities of noble metals for the oxidation of small organic molecules = การเร่งปฏิกิริยาของโลหะมีตระกูลสำหรับ ออกซิเดชันของโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็ก / Pitak Wongthep / The 2013 /Full Text
Subject
Electrodes
Fuel cells -- Electrodes
Metals
2 Design and analysis of gas flow field for proton exchange membrane fuel cell = การออกแบบ และวิเคราะห์สนามการไหลของก๊าซสาหรับเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Nattawut Jaruwasupant / 2011 /Full Text
Subject
Gas flow
Gas fields
Fuel cells -- Design and construction
3 Design and simulation of materials in Polymer Membrane for fuel cell application = การออกแบบและการจำลองวัสดุในเมมเบรนพอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิง / Janchai Yana / 2012 /Full Text
Subject
Membrane
Polymers
Fuel cells
4 Development of conductive and non-corrosive coatings for fuel cell bipolar plates = การพัฒนาวิธีการเคลือบฟิล์มที่นำไฟฟ้าและทนทานต่อการกัดกร่อนสำหรับไบโพลาร์เพลทของเซลล์เชื้อเพลิง / Sakon Sansongsiri / 2009 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Fuel cells
5 Development of platinum- based electrocatalysts for use in oxidation reaction in low-temperature fuel cells = การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าที่มีแพลทินัมเป็นฐานเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์เชื้อเพลิงอุณหภูมิต่ำ / Aunanong Pinithchaisakula / The 2016 /Full Text
Subject
Fuel cells
6 Effects of nafion and solvents on membrane electrode assembly coating for proton exchange membrane fuel cell = ผลของเนฟิออนและสารละลายต่อการเคลือบเยื่ออิเล็กโทรดแอสเซมบลีสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน / Korawat Wuttikid / The 2017 /Full Text
Subject
Membranes (Technology)
Proton exchange membrane fuel cells
7 Non-Pt nanocatalysts on carbon : preparation and catalytic activity investigation = ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไร้แพลทินัมบนคาร์บอน : การเตรียมและการตรวจสอบความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Reungruthai Sirirak / The 2016 /Full Text
Subject
Fuel cells
8 Preparation and characterization of platinum-based ternary catalysts on carbon support for use in a proton exchange membrane Fuel Cell = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาสามวัฏภาคที่มีแพลทินัมเป็นองค์ประกอบหลักบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Siwat Thungprasert / 2012 /Full Text
Subject
Platinum catalysts
Fuel cells
Carbon
9 Simulation of a proton exchange membrane fuel cell and internal combustion engine power source hybrid system = การจำลองระบบผสมต้นกำลังร่วมเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน / Winai Chanpeng / school 2012 /Full Text
Subject
Motor fuels
Fuel -- Testing
Fuel cells
Proton exchange membrane fuel cells
10 Water management in a strip cell stack of proton exchange membrane fuel cells = การจัดการน้ำภายในสแต็กเซลล์แบแถบของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Songwut Nirunsin / The 2011 /Full Text
Subject
Fuel cells
Water management


Page : 1