ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Foreign exchange rates

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis Of appropriate forecasting models and dependence measures of exchange rates between peoples republic Of China and Thailand = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย Ziqiang Li / Li, Ziqiang / 2012 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates -- China
Foreign exchange rates -- Thailand
2 Analysis of co-movements between international trade and exchange rate of Yunnan province = การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปด้วยกันระหว่างการค้าระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนของมณฑลยูนนาน / Xinyu Yuan / 2014 /Full Text
Subject
International trade
Foreign exchange rates
3 Comparative study of artifcial neural networks (ANN) and linear regression model in forecasting Thai bath real effective exchange rate (REER) = การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมกับแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของเงินบาท / Rutcharot Pinmanee / 2016 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates
Economic forecasting
4 Comparison of gold prices in Thailand market with exchange rate volatility between ARFIMAX and ARFIMAX-GARCH models = การเปรียบเทียบราคาทองคำในตลาดประเทศไทยกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยแบบจำลอง / Pimolmas Sawatmongkhonkul / 2012 /Full Text
Subject
Gold -- Prices
Foreign exchange rates
5 Conditional volatility and distribution of Thai exchange using grach and figarch models with normal inverse gaussian distribution = ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขและการแจกแจงของอัตราแลกเปลี่ยนไทย กรณีแบบจำลองการ์ชและไฟการ์ชที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอล อินเวอร์ส เกาเชียน / Aurasiri Arkarawanatorn / 2009 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates
6 Forecasting Chinese yuan currency risk with extreme value theory = การพยากรณ์ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนด้วยทฤษฎีมูลค่าสูงที่สุด Yichen Lan / Lan, Yichen / 2014 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates
Forecasting
7 Relationship between export volumes volatility and exchange rate volatility of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของปริมาณการส่งออกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย / Araya Kanjanatarakul / 2008 /Full Text
Subject
Exports
Exports -- Thailand
Foreign exchange rates
8 Spillover effects and co-movement between exchange rate and trade in Myanmar = ผลกระทบที่เกิดจากการกระจัดกระจายและการเคลื่อนที่ร่วมระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและการค้าในเมียนมาร์ Phyu Zin Aung / Phyu, Zin Aung / The 2017 /Full Text
Subject
International trade
Foreign exchange rates
9 The Impact of exchange rate on the trade balance of Myanmar = ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อดุลการค้าของเมียนมาร์ Mi Moe Thuzar / Mi, Moe Thuzar / 2016 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates -- Myanmar
Foreign exchange -- Myanmar
Myanmar -- Economic conditions


Page : 1