ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Foot and mouth disease

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Risk factors of foot and mouth disease in Chiang Mai and Lamphun area = ปัจจัยเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน / Terdsak Yano / The 2009 /Full Text
Subject
Foot and mouth disease
Virus disease
Animals -- Disease -- Chiang Mai
Animals -- Disease -- Lamphun
2 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ = Factors predicting intension to screen for hand foot anf mouth disease among child care attendants in child development centers in the South / แสงดาว เกษตรสุนทร / 2557 /Full Text
Subject
Hand, foot and mouth disease
Child day care centers -- Thailand, Southern


Page : 1