ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Fluorides

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparative study of spectrophotometric fluoride determination methods for fabricating a simple fluoride test kit = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับการหาปริมาณฟูออไรด์เพื่อการสร้างชุดตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์อย่าง่าย / Patcharapa Jaruwat / 2006 /Full Text
Subject
Fluorides
2 A Study of ion exchange process involving defluoridation by bone char using flow injection technique = การศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกี่ยวข้องในการขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูกโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชัน / Romran Chusie / Grauate 2005 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry, Technical
Chemistry -- Study and teaching
Ion exchange
Flow injection analysis
Fluorides
3 Analysis of fluoride distribution in soil at the installation points of reverse osmosis drinking water vending machines = การวิเคราะห์การกระจายตัวของฟลูออไรด์ในดินตรงจุดติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มแบบรีเวิร์สออสโมซิส / Patcharaporn Khaokhajorn / Chiangmai 2011 /Full Text
Subject
Fluorides
Water -- Fluoridation
Drinking water -- Analysis
4 Characterization of Fired Bricks Used as Adsorbent for Defluoridation = การหาลักษณะเฉพาะของอิฐมอญที่ใช้เป็นสารดูดซับในการกำจัดฟลูออไรด์ Sirima Sealim / Sirima Saelim / 2005 /Full Text
Subject
Adsorption
Fired-clay
Fluorides
Drinking water
Water -- Fluoridation
Soil absorption and adsorption -- Chiangmai
Soil absorption and adsorption -- Lampang
5 Defluoridation by fired clay and its application potential = การกำจัดฟลูออไรด์ด้วยดินเผาและศักยภาพในการนำไปใช้ / Ekarat Detsri / 2005 /Full Text
Subject
Adsorption
Drinking water
Water -- Fluoridation
Fired-clay
Fluorides
6 Effects of flow rate and bed depth on fluoride removal by contact precipitation in bone char column = ผลของอัตราการไหลและความลึกของชั้นตัวกลางที่มีต่อการกำจัดฟลูออไรด์ ด้วยวิธีการตกผลึกแบบสัมผัสในคอลัมน์ถ่านกระดูก / Awassada Phongphiphat / 2004 /Full Text
Subject
Fluorides
Fluorides -- Physiological effect
Chemistry, Inorganic
Bone char
7 Fabrication of a fluoride test kit based on color comparison / Wandee Rugrai / 2003 /Full Text
Subject
Fluorides
Color
8 The Correlations of fluoride concentration in fluorosis teeth on shear bond strength of composite resin in orthodontics / Petchpong Chatchaisathaporn / 1999 /Full Text
Subject
Dental enamel microabrasion
Dental resins
Fluorides
Orthodontics
Orthodontics -- research
Fluorides -- Research
Composite resins -- research
Dental Occlusion Northern Thai -- research
9 The Survey of fluorotoxicosis in school children and fluoride levels in waters from amphoe Muang Changwat Chiang Rai / Watchara Noppakun / 2000 /Full Text
Subject
Water -- Fluoridation -- Chiang Rai
Fluorides
Fluorine -- Toxicology -- Chiang Rai
School children -- Chiang Rai
Fluorine poisoning -- Chiang Rai
Fluorides
Fluorine -- Toxicology -- Chiang Rai
10 Utilization of diatomite for removing fluoride and basic dyes from aqueous solution = การใช้ประโยชน์ของดินเบาเพื่อการขจัดฟลูออไรด์และสีย้อมชนิดเบสจากสารละลายในน้ำ / Suwakon Janta / The 2010 /Full Text
Subject
Diatomaceous earth
Fluorides
11 การรับรู้สภาวะฟันตกกระของประชาชน ในตำบลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นิภาพรรณ โอศิริพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
Fluorosis, dental -- Chiang Mai -- research
Fluorides -- Chiang Mai -- research
ฟันตกกระ
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน -- โรค -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)


Page : 1