ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 51 รายการ จากคำว่า Flow injection analysis.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of ion exchange process involving defluoridation by bone char using flow injection technique = การศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกี่ยวข้องในการขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูกโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชัน / Romran Chusie / Grauate 2005 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry, Technical
Chemistry -- Study and teaching
Ion exchange
Flow injection analysis
Fluorides
2 A Study on a lignite and its burning products and method development of flow injection analysis for carbaryl and ascorbic acid / Somchai Lapanantnoppakhun / 2001 /Full Text
Subject
Lignite -- Analysis
Fly ash -- Analysis
Flow injection analysis
Carbaryl -- Analysis
Vitamin C -- Analysis
3 Application of flow-based technique for screening some types of thalassemia / Boonraksa Srisawang / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Thalassemia
4 Automatic quantitative analysis systems with flow based approach for aiding the clinical diagnosis and quality control of pharmaceutical samples = ระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบอัตโนมัติที่ใช้หลักการไหลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางคลินิกและการควบคุมคุณภาพตัวอย่างทางเภสัชกรรม / Supada Khonyoung / 2011 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Thalassemia
5 Design and fabrication of the advanced flow analysis systems for the determination of some inorganic species on waters / Tapparath Lelasattarathkul / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemistry, Analytical
6 Determination of copper and chlorate by flow injection analysis / Thanyarat Chuesaard / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Copper -- Analysis
Chlorate -- Analysis
7 Determination of methyl parathion residues by flow injection analysis / Anong Srisopa / 1999 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Insecticides -- Analysis
Pesticides -- Analysis
Methyl parathion -- Analysis
Organophosphorus compounds -- Analysis
8 Determination of sulphite and sulphate in beverages by flow injection analysis / Wilaiwan Phakthong / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Spectrophometry
Beverages -- Analysis
Sulphites -- Analysis
Sulphates -- Analysis
9 Determination of trace heavy metals by flow injection analysis with in-line preconcentration on chitosan / Wasan Sirisungworawong / 2002 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Heavy metals -- Analysis
Chitisan -- Analysis
10 Development and construction of flow injection analysis for the determination of cadmium copper iron and lead using an atomic absorption spectrophotometer as detector = การพัฒนาและการสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม ทองแดง เหล็ก และตะกั่วโดยใช้อะตอมมิคแอบซอฟช้นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องตรวจวัด / Juree Borisuthanarak. / 1989. /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis.
Copper -- Analysis.
Iron -- Analysis.
Lead -- Analysis.
Atomic absorption spectroscopy.
Flow injection analysis.
11 Development in flow injection analysis for anionic surfactants, hyoscine butylbromide, Yttrium, cobalt and manganese / Wiboon Praditweangkum / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surfaces (Technology) -- Analysis
Hyoscine butylbromide -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Cobalt -- Analysis
Manganese -- Analysis
12 Development of a microcolumn system for enhancng performance in flow injection spectrophotometric determination of copper / Boonlom Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
13 Development of an analytical system combining field-flow fractionation and flow injection analysis / Rattikan Chantiwas / 2002 /Full Text
Subject
Field-flow fractionation
Flow injection analysis
Liquid chromatography
14 Development of flow and microflow injection analysis systems for determining some metals in water samples = การพัฒนาระบบโฟลว์และการวิเคราะห์แบบไมโครโฟลว์อินเจคชันเพื่อการหาปริมาณโลหะบางชนิดในตัวอย่างน้ำ Pongsak Kerdlapee / Narabhats Rannurags / The 2012 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Metals -- Analysis
15 Development of Flow Injection Amperometric Method with sample pretreatment column for determination of orthophosphate = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีที่ใช้คอลัมน์เตรียมตัวอย่างสำหรับการหาปริมาณออโธฟอสเฟต / Wasin Wongwilai / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
16 Development of flow injection analysis and related techniques for the determination of Fe(II) Fe(III) and phosphate / Yuthapong Udnan / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Iron -- Analysis
17 Development of flow injection analysis method for speciation of selenium in water samples / Tharinee Wonganan / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Selenium -- Analysis
Water -- Analysis
18 Development of flow injection analysis method for trace aluminium determination / Sakchai Satienperakul / 1998 /Full Text
Subject
Aluminum -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
19 Development of flow injection analysis methods for the determination of some phytochemical compounds from Thai medicinal plants and drug residue = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดจากพืชสมุนไพรไทยและยาตกค้าง / Wisanu Thongchai / The 2010 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phytochemicals
Medicinal plants -- Thailand
Meterial medica, Vegetable
Drug residues
20 Development of flow injection analysis systems for the determination of phosphate nitrite nitrate chromium and calcium / Orawan Tue-Ngeun / 1997 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Nitrates -- Analysis
Nitrites -- Analysis
Chromium -- Analysis
Calcium -- Analysis


Page : 1 2 3